Předmět: Kapitoly z psychosomatické medicíny

« Zpět
Název předmětu Kapitoly z psychosomatické medicíny
Kód předmětu PCH/KPMD
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Kryl Michal, MUDr.
  • Kupka Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vztah mezi tělesným a duševním. Základy celostního nazírání na zdraví a nemoc (od historie k současnosti) Psychosomatika jako mezioborové téma Kdo je psychosomatický nemocný? - charakteristika a zvláštnosti psychosomatických pacientů Jak komunikovat s psychosomaticky nemocným Přehled nejčastějších psychosomatických onemocnění Zásady správné léčby psychosomatických onemocnění

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Vztah mezi tělesným a duševním.Základy celostního nazírání na zdraví a nemoc (od historie k současnosti)
Povšechný přehled o složité problematice psychosomatických souvislostí zdraví a nemoci, sebezkušenost v oblasti psychofyzických reakcí vlastního organismu na různé podněty, možnost hlubšího zájmu o některý z četných přístupů k psychosomatické problematice
Předpoklady
Zájem o danou problematiku, záklaní znalosti anatomie, fyziologie a psychopatologie, schopnost syntetického myšlení, zájem o sebezkušenost, zájem o budoucí práci v klinické praxi

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast ve výuce, schopnost diskutovat, ochotu k absolvování praktických psychoterapeutických technik zaměřených na tělesné prožívání
Doporučená literatura
  • Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J.:. Psychosomatická medicína. Grada Avicenum,.
  • J. Růžička. Psychosomatický přístup k člověku. Triton, 2006..
  • Poněšický, J. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr