Předmět: Komparativní psychologie osobnosti

« Zpět
Název předmětu Komparativní psychologie osobnosti
Kód předmětu PCH/KPOM
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Mazalová Romana, PhDr. PhD.
 • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
Stručný přehled vývoje disciplíny Psychologie osobnosti vs obecná psychologie Základní paradigmata psychologie osobnosti Formální vlastnosti psychologické explikace osobnosti Obsahové vlastnosti discipliny Hlavní teoretické modely osobnosti: - Psychoanalytická perspektiva: Klasická psychoanalýza, Současná psychoanalytická teorie (Ego psychologie; Psychosociální teorie), Analytická psychologie, Koncepce interpersonální dynamiky (A. Adler, K. Horneyová, E. Fromm, H. S. Sullivan) - Perspektiva osobnostních rysů: Personologie G. Allporta a H. Murraye, Faktorová analýza osobnosti (R. Cattell; H. J. Eysenck) - Humanistická psychologie (A. Maslow; C. R. Rogers) - Existenciálně-fenomenologická perspektiva (L Binswanger; M. Boss; V. E. Frankl) - Sociálně-kognitivní perspektiva (A. Bandura; G. Kelly; M. Seligman; J. Rotter) - Východní psychologie osobnosti (Abhidhamma) Perspektivy teorie osobnosti v budoucnu

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Uvést studenty do stručného přehledu vývoje psychologie osobnosti
1. Je obeznámen se stručným přehledem vývoje psychologie osobnosti 2. Určuje epistemologickou hodnotu empirických systémů o individuálním prožívání, projevu a jednání. 3. Charakterizuje základní paradigmata psychologie osobnosti 4. Snadně se orientuje mezi obsahovými a formálními vlastnostmi psychologie osobnosti. 5. Detailně rozumí hlavním teoretickým modelům osobnosti
Předpoklady
Absolvování předmětů Úvod do psychologie osobnosti a Speciální otázky psychologie osobnosti

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na přednáškách, diskuse o jednotlivých tématech.
Doporučená literatura
 • ALLPORT, G. W. (1961). Pattern and Growth in Personality. New York.
 • ATKINSON, R. L., R. C. ATKINSON, E. E. SMITH, D. J. BEM a S. NOLEN-HOEKSEMA. ATKINSON, R. L. (2003). Psychologie. Praha.
 • CAKIRPALOGLU, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha.
 • CAKIRPALOGLU, P. (2009). Psychologie hodnot. Olomouc.
 • FREUD, S. (1969). Vybrané spisy I: Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy. Praha.
 • HALL, C. S. a G. LINDZEY. (1997). Psychológia osobnosti. Bratislava.
 • CHAPLIN, W. F. a E. J. PHARES. (1997). Introduction to Personality. New York.
 • MASLOW, A. (1954). Motivation and personality. New York.
 • ROGERS, C. R. (1961). On Becoming a Person: A Therapist?s View of Psychotherapy. Boston.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 1 Letní