Předmět: Klinická praxe 1

« Zpět
Název předmětu Klinická praxe 1
Kód předmětu PCH/KPR1
Organizační forma výuky Praxe
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Procházka Roman, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Seznámení s organizací klinického pracoviště, dokumentace, práce klinického psychologa Při volbě pracoviště se student řídí informacemi o pracovištích klinické psychologie Partnerské sítě Katedry psychologie. Pokud student preferuje absolvování praxe mimo Partnerskou síť, žádá o schválení pracoviště garanta předmětu před praxí. 2. Účast při psychologickém vyšetření nemocného psychologem- školitelem 3. Vlastní vyšetření nemocného studentem (V rámci předmětu "Klinická praxe 1 je vyšetření prováděno na základě klinických metod (pozorování, rozhovor, analýza produktů, anamnéza). V rámci této klinické praxe není potřeba užít testovou psychodiagnostickou metodu. 4. Konzultace nálezů se školitelem 5. Vypracování psychologického vyšetření v písemné podobě a jeho odevzdání. Tento předmět je inovován o nové postupy v rámci Partnerské sítě Katedry psychologie. Inovace předmětu vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0153 "Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci".

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Nácvik pohybových a pracovních dovedností
  • Semestrální práce - 5 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní orientace v metodice a problémech klinických zdravotnických pracovišť. Seznamují se s chodem zdravotnického zařízení, vedením zdravotnické dokumentace, hierarchií a organizací zdravotní péče, legislativním rámcem poskytování zdravotní péče. Na základě praxe student vypracovává klinicko-psychologické vyšetření formou kazuistiky, v níž prokazuje znalost základních klinicko-psychologických metod.
- Zná základní principy fungování a běžný provoz vybrané zdravotnického zařízení. - Orientuje se v obsahu potřebné a klíčové zdravotnické dokumentace. - Orientuje se v oblasti zdravotnické legislativy. - Je schopen kontaktovat klienty daného zdravotnického zařízení a vést s nimi rozhovor. - Umí vést psychologický rozhovor s vybraným klientem. - Umí dodržet základní strategie rozhovoru v rámci struktury psychologického vyšetření. - Umí informace z psychologického rozhovoru přenést do výsledného psychologického vyšetření. - Zná požadovanou formu na strukturu psychologického vyšetření. - Reflektuje svůj osobní přístup i etický rozměr práce v oblasti zdravotnictví.
Předpoklady
zájem o obor

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

Klinická praxe 1 - zápočet- uděluje se po předložení Psychologického vyšetření 1. Studenti, jejichž praxe jsou vedeny v systému EDIS, nahrají tento výstup v elektronické podobě do systému EDIS nejpozději do 14 dní po skončení praxe. Ostatní studenti výstup doručí dr. Procházkovi osobně/emailem.
Doporučená literatura
  • Řehan, V.:. Úvod do práce s klientem. VUP Olomouc 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr