Předmět: Klinická praxe 2

« Zpět
Název předmětu Klinická praxe 2
Kód předmětu PCH/KPR2K
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Procházka Roman, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Seznámení s organizací klinického pracoviště, dokumentace, práce klinického psychologa. Při volbě pracoviště se student řídí informacemi o pracovištích klinické psychologie Partnerské sítě Katedry psychologie. Pokud student preferuje absolvování praxe mimo Partnerskou síť, žádá o schválení pracoviště garanta předmětu před praxí. 2. Účast při psychologickém vyšetření nemocného psychologem- školitelem a. Vlastní vyšetření nemocného studentem: V rámci předmětu "Klinická praxe 2 je povinné vyšetření s využitím psychodiagnostických metod (metody k posouzení intelektových funkcí a osobnosti). Tyto odborné praxe jsou již výukově výzkumné, to znamená, že student se bude podílet na předem stanoveném výzkumu. Instrukce k tomu získá u garanta katedry pro dané praktické pracoviště (viz. Manuál klinických praxí). Nerealizuje-li student klinickou praxi v partnerské síti, tak se na výzkumu podílet nemusí a platí pro něho pouze odevzdání psychologického vyšetření. 3. Konzultace nálezů se školitelem 4. Vypracování psychologického vyšetření v písemné podobě Tento předmět je inovován o nové postupy v rámci Partnerské sítě Katedry psychologie. Inovace předmětu vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0153 "Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci".

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Odborné praxe studentů v modulu klinické psychologie jsou povinnou součástí výuky v rámci pregraduálního studia. Slouží k základní orientaci studenta ve zdravotnickém prostředí. Studenti si osvojují základní dovednosti nezbytné k práci s klientem. Seznamují se s chodem zdravotnického zařízení, vedením zdravotnické dokumentace, hierarchií a organizací zdravotní péče, legislativním rámcem poskytování zdravotní péče. Na základě praxe student vypracovává klinicko-psychologické vyšetření formou kazuistiky, v níž prokazuje znalost základních klinicko-psychologických metod. Dalším důležitým cílem odborné praxe je přispět k realizaci výzkumného záměru, dohodnutého mezi partnerskou organizací, na které praxe probíhá a Katedrou psychologie FF UP. Výzkumné cíle se řídí specifiky dle dohody s jednotlivými partnery.
- Klinická praxe 2 navazuje na klinickou praxi 1. Z hlediska získaných způsobilostí je u klinické praxe 2 následující: - Zná základní principy fungování a běžný provoz vybrané zdravotnického zařízení. - Orientuje se v obsahu potřebné a klíčové zdravotnické dokumentace. - Orientuje se v oblasti zdravotnické legislativy. - Je schopen kontaktovat klienty daného zdravotnického zařízení a vést s nimi rozhovor. - Umí vést psychologický rozhovor s vybraným klientem. - Umí dodržet základní strategie rozhovoru v rámci struktury psychologického vyšetření. - Umí použít vybraný psychodiagnostický test tj., standardizovaně zadat, vést v průběhu, vyhodnotit a interpretovat. - Umí informace získané z psychologického rozhovoru a získané výsledky z psychodiagnostických metod smysluplně formulovat do výsledného psychologického vyšetření. - Zná požadovanou formu na strukturu psychologického vyšetření. - Reflektuje svůj osobní přístup i etický rozměr práce v oblasti zdravotnictví. - Je schopen provést výzkumný kontakt s klientem od získání informovaného souhlasu, přes vlastní získávání dat pomocí vybraných metod, až po poskytnutí zpětné vazby.
Předpoklady
Úspěšně splněná klinické praxe 1.

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

Klinická praxe 2 - zápočet -uděluje se po předložení Psychologického vyšetření 2. Studenti, jejichž praxe jsou vedeny v systému EDIS, nahrají tento výstup v elektronické podobě do systému EDIS nejpozději do 14 dní po skončení praxe. Ostatní studenti výstup doručí dr. Procházkovi osobně/emailem.
Doporučená literatura
  • Raboch, J., & Pavlovský, P. (2003). Psychiatrie. Praha: Triton.
  • Řehan, V.:. Úvod do práce s klientem. VUP Olomouc 2008.
  • Svoboda, M., Humpolíček, P., & Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr