Předmět: Metodologie 1-kvantitativní přístup

« Zpět
Název předmětu Metodologie 1-kvantitativní přístup
Kód předmětu PCH/METD1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Charvát Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod do metodologie (vymezení oboru, vlastnosti vědy, metody získávání a fixace názorů, cíle zkoumání, hodnocení vědecké teorie, vědecká literatura, dynamika a testování teorií) Pojmy, systémy, plán výzkumu (definování, přirozené systémy, výzkum. otázka, fáze výzkumu) Základní a výběrový soubor (vzorek, populace, metody výběru participantů) Proměnné (závisle a nezávisle proměnná, schéma S-O-R, nežádoucí vlivy, vztahy mezi proměnnými, kontrola proměnných) Design výzkumu 1 (experiment, kvazi-experiment, faktoriální designy) Design výzkumu 2 (korelační studie, ex-post-facto, vývojové designy, orientační průzkumy) Metody získávání dat (vazba na psychodiagnostiku, výčet metod, tvorba dotazníků) Vazba metodologie na statistické metody (popisná statistika, statistické testy, hypotézy) Základy psychometrie (škály měření, normální rozložení, standardní skóry) Validita, reliabilita, standardizace Etické a jiné aspekty psychologického výzkumu a jeho publikování (rešerše, práva participantů, informovaný souhlas, odpovědnost výzkumníka, možnosti publikace)

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Projekce (statická, dynamická)
  • Semestrální práce - 32 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 55 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Metodologie 1 - kvantitativní přístup V rámci tohoto předmětu budou posluchači seznámeni s teorií vědeckých výzkumných postupů, logikou tohoto způsobu poznávání, etickými pravidly, dále se zorientují v základních metodologických pojmech a přístupech. Prostor bude věnován problematice modelování a redukce v psychologickém výzkumu, operacionalizaci a definování, formulaci výzkumného problému, otázek a hypotéz, dále pak i přípravě výzkumného plánu. Studenti budou dále seznámeni se základy kvantitativního přístupu, podmínkami pro jeho použití, metodami výběru reprezentativního vzorku z populace, základními kvantitativními výzkumnými designy (dotazníková šetření, korelační studie, vývojové studie, experimenty a kvazi-experimenty atp.), metodami získávání dat (klinické, dotazníkové, testové aj.) včetně problematiky měření proměnných a škálování. Dále budou probírány otázky standardizace, validity a reliability.
Studenti by na základě výuky v tomto kurzu měli získat základní znalosti o jednotlivých fázích vědeckého výzkumu a jeho specifikách v humanitních vědách. Studenti by po jeho absolvování měli být schopni navrhnout a realizovat jednoduchý výzkumný projekt se všemi náležitostmi, tj. orientovat se v teoretických pramenech, formulovat výzkumný problém, otázky a hypotézy, zvolit adekvátní výzkumný design, vybrat vzorek z populace, určit vhodné metody pro sběr a posléze i analýzu dat. Předmět by tedy měl dát studentům základy pro budoucí úspěšné zvládnutí jejich bakalářských prací. Dílčím cílem je rozvoj schopnosti kritického posouzení jiných výzkumných studií.
Předpoklady
Předmět METD1 patří do základu povinných předmětů (A) a pro jeho obsolvování nejsou předem požadovány žádné podmínky. Úspěšné zvládnutí METD1 je podmínkou pro pokračování v návazných kurzech, tedy METD2 a METD3.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Seminární práce

Nastudování základní literatury a přednáškových prezentací. Známka je kombinací písemného testu formou a, b, c, d (25 bodů) a vypracování 3 úkolů pomocí LMS Unifor (celkem 15 bodů). Další podrobnosti k zadání úkolů a požadavkům či termínům jsou součástí vstupního tutoriálu.
Doporučená literatura
  • Coolican, H. (1999). Research Methods and Statistics in Psychology. London.
  • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha.
  • Punch, K. F. (2008). Základy kvantitativního šetření. Portál, Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr