Předmět: Psychologické poradenství v sociálních službách-stáž

« Zpět
Název předmětu Psychologické poradenství v sociálních službách-stáž
Kód předmětu PCH/MPPM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Smékal Lubomír, Mgr.
  • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- - Pětidenní odborná praxe má studentovi umožnit poznat chod daného zařízení poskytujícího psychologickou (případně jinou odbornou) péči v oblasti sociálních služeb, zejména pokud jde o to, s jakými klienty pracuje, co jim nabízí a co pro ně dělá. Při volbě pracoviště se student řídí informacemi o pracovištích modulu Psychologie v sociálních službách Partnerské sítě Katedry psychologie. Pokud student preferuje absolvování praxe mimo Partnerskou síť, požádá o schválení pracoviště garanta předmětu. - Student je přítomen u konzultací s klienty, pokud možno od jejich počátku - úvodního rozhovoru, stanovení zakázky, řešení daného problému apod. - Student hovoří s psychology (či jinými pracovníky pracujícími přímo s klienty) z daného zařízení a ptát se na jejich zkušenosti, co je podle jejich názoru stěžejní, co se daří a co naopak přináší problémy a mělo by se změnit. - Student získává od svého průvodce zařízením (mentora) nějaké "poselství" pro ty, kdo by v budoucnu chtěli pracovat v oblasti poskytování sociálních služeb. - Student se též seznámí s metodikami a technikami práce s klientem zařízení poskytujícího sociální služby. Měl by být seznámen i s jinými klíčovými dokumenty, které organizace pro svůj chod potřebuje a z nichž vychází principy jejího působení (právní dokumenty, standardy, strategie, kodexy). - Student se zapojí do výzkumného projektu podle potřeb organizace a dohody s garantem katedry, získá zkušenosti se získáváním výzkumných dat v terénu a pozná oblasti, v nichž je potřeba dále výzkumně pracovat. Tento předmět je inovován o nové postupy v rámci Partnerské sítě Katedry psychologie. Inovace předmětu vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0153 "Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci".

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Exkurze - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Poznat metodiku a techniky práce s klientem v zařízení poskytujícím sociální služby.
- - Zná základní principy fungování a běžný provoz vybrané sociální služby. - Zná obsah klíčových dokumentů, na kterých poskytování sociální služby stojí. - Zná Standardy kvality sociálních služeb, chápe jejich význam a dokáže uvést příklad jejich využití v daném typu sociální služby. - Dokáže porozumět typickým problémům, se kterými se setkává klientela daného zařízení - Je seznámen se základními metodikami a postupy přímé práce s klienty v dané sociální službě. - Umí kontaktovat klienta vybrané sociální služby a vést s ním rozhovor. - Umí si vést poznámky a zápisky o průběhu práce s klientem i celé praxe. - Je schopen provést výzkumný kontakt s klientem od získání informovaného souhlasu, přes vlastní získávání dat pomocí vybraných metod, až po poskytnutí zpětné vazby. - Reflektuje svůj osobní přístup i etický rozměr práce v sociální službě. Student zná zákonný rámec, ve kterém dané zařízení funguje. - Student zná zákonný rámec, ve kterém dané zařízení funguje.
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

a) Potvrzení o absolvování praxe ze zařízení poskytujícího sociální služby v případě, že se jedná o praxi realizovanou mimo Partnerskou síť Katedry psychologie FF UP v Olomouci - potvrzeni je možné nahrát do systému EDIS, případně zaslat e-mailem garantovi předmětu b) Zprávu v rozsahu 3-5 normostran o vykonané praxi. Zpráva obsahuje popis toho, co student během praxe viděl, s jakými způsoby práce a problémy se setkal, vše doplní o vlastní nápady, myšlenky a zkušenosti - struktura zpravy je k dispozici na http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2014/10/Psychologick%C3%A9-poradenstv%C3%AD-v-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEb%C3%A1ch_v%C3%BDstup-z-praxe.docx Studenti nahrají výstup v elektronické podobě do systému EDIS nejpozději do 14 dní po skončení praxe.
Doporučená literatura
  • kolektiv autorů. metodika vztahového poradenství.
  • Kratochvíl, S. (2000). Manželská terapie.. Praha, Portál.
  • Matoušek, Koláčková, Kodymová. Sociální práce v praxi - specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha, Portál.
  • Matoušek Oldřich. (2011). Sociální služby. Praha, Portál.
  • Procházka, R., Šmahaj, J., Kolařík, M., & Lečbych, M. (2014). Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada Publishing.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 1 Letní