Předmět: Manažerská psychologie 1

« Zpět
Název předmětu Manažerská psychologie 1
Kód předmětu PCH/MZP1M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Seitl Martin, PhDr. Ph.D.
 • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Znalostní část 1. Úvod do manažerské psychologie a. Organizační chování a management b. Organizační struktura c. Psychologická smlouva d. Vymezení manažerské psychologie, její vývoj a zařazení mezi další disciplíny psychologie práce a organizace 2. Teorie a přístupy řízení a manažerské psychologie a. Teorie systémová, kontingenční, kulturní a učící se organizace b. Subjektivní a objektivní řízení 3. Manažerské řízení a. Tři úrovně řízení b. Typologie a styly řízení (Friedler; Fleishman; Hersey & Blanchard; Gretz & Drozdeck atd.) 4. Manažerské činnosti a role psychologie a. Mise a Vize b. Obecné činnosti manažera (plánování, organizování, řízení, kontrola atd.) c. Specifické činnosti manažera (motivování, koučování, angažování atd.) 5. Řízení zaměstnanců a. Jednotlivec vs. skupina b. Skupinová a týmová dynamika, metody a techniky vedení skupin c. Diagnostika týmových rolí a efektivity týmu d. Delegování e. Time-management a jeho podpora 6. Řízení zátěže a. Zátěž a řízení zátěže b. Vyhoření a vnitřní výpověď 7. Moc a. Autorita a moc b. Mikropolitika 8. Komunikace a. Distribuce informací, efektivní modely distribuce b. Porady, e-maily, sdílené prostory, virtuální prostředí c. Vyjednávání, konflikty 9. Řízení změny a. Psychologické aspekty změny b. Postupy změny 10. Zásady manažerské práce a časté chyby manažera Seminární část 1. Analýza významných manažerských osobností (S. Jobs, J. Welch, M. Kent, N. Reithofer, M. Zuckerberg,...) 2. Modelové situace Tento předmět je inovován o nové poznatky v oboru manažerské psychologie a příbuzných disciplín. Zařazena byla samostatná analytická činnost studentů v oblasti manažerských stylů a jejich psychologických důsledků. Doplněny byly nácvikové modelové situace pro vyjednávání a řešení manipulace. Inovace předmětu vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0138 ?Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů?.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavní cílem předmětu je seznámení studentů se základními okruhy manažerské psychologie jako disciplíny řešící setkání řídících a řízených zaměstnanců v kontextu jejich osobností, procesu řízení a činností v pracovním prostředí. Vedle znalostního základu je cílem předmětu vytváření schopností k analýze manažerských stylů. Předmět zprostředkovává základní vhled do psychologické problematiky řízení malých i velkých týmů.
- Definuje disciplínu manažerské psychologie - Popíše vývoj disciplíny - Vysvětlí hlavní teorie manažerské psychologie, styly řízení a typologie - Definuje manažerskou činnost a způsoby ovlivňování zaměstnanců z pohledu manažerské psychologie - Popíše vybrané způsoby řízení výkonosti a specifické nástroje řízení - Sestaví efektivní model obecné distribuce informací - Analyzuje styly řízení na základě pozorování a rozboru mluvených a psaných pramenů - Uplatňuje metody vyjednávání
Předpoklady
Psychologie práce a organizace, Řízení lidských zdrojů

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Docházka (2 absence povoleny) Samostatné vypracování případové studie a její obhájení ve výuce. Účast na modelových situacích během seminářů.
Doporučená literatura
 • ARMSTRONG, M. & STEPHENS, T. (2008). Management a leadership.. Praha.
 • ARMSTRONG, M. (2009). Odměňování pracovníků.. Praha.
 • BASS, B. M. & BASS, R. (2008). The Bass Handbook of Leadership. Theory, Research, & Managerial Applications (4th ed.).. New York.
 • BEDRNOVÁ, E. & NOVÝ, I. (2007). Psychologie a sociologie řízení.. Praha.
 • BROOKS, I. (2003). Firemní kultura. Jedinci, skupiny, organizace a jejich chování.. Brno.
 • CIPRO, M. (2009). Delegování jako způsob manažerského myšlení.. Praha.
 • COVEY, S. R. (2010). 7 návyků skutečně efektivních lidí.. Praha.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. et al. (2007). Management lidských zdrojů.. Praha.
 • HOLÁ, J. (2011). Jak zlepšit interní komunikaci.. Brno.
 • CHRISTIANSEN, N. D. & TETT, R. P. (2013). Handbook of Personality at Work. New York.
 • IMAI, M. (2011). Kaizen.. Brno.
 • ISAACSON, W. (2011). Steve Jobs.. Praha.
 • Jarošová, E. a kol. (2001). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha.
 • Jay, R., Templar, R. (2006). Velká kniha manažerských dovedností. Praha.
 • Mikuláštík, M. (2007). Manažérska psychologie. Praha.
 • MILLER, L. (2009). Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance.. Praha.
 • PAUKNEROVÁ, D. et al. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery.. Praha.
 • PLAMÍNEK, J. (2005). Vedení lidí, týmů a firem.. Praha.
 • Provazník, V.: . (2002). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha.
 • SENGE, P. M. (2009). Pátá disciplína.. Praha.
 • WAGNEROVÁ, I. et al. (2011). Psychologie práce a organizace.. Praha.
 • WELCH, J. (2005). Cesta k vítězství.. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 1 Letní