Předmět: Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí

« Zpět
Název předmětu Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí
Kód předmětu PCH/NRK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lečbych Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Pozornost - její vlastnosti, diagnostika, metody tréninku. - Paměť - rozdělení paměti, psychopatologické procesy, diagnostika, metody tréninku. - Exekutivní funkce - druhy, dělení, vztah k vybraným duševním poruchám, diagnostika, metody tréninku. - Jazykové schopnosti - problematika vývojových a získaných poruch, rozdělení afázií, diagnostika, metody tréninku. - Vizuopercepční schopnosti - vymezení, vztah k vybraným vývojovým poruchám, diagnostika, metody tréninku. - Počítačem asistovaná rehabilitace - seznámení s možnostmi využití specializovaného software (NEUROP-III). - Neurofeedback - využití biologické zpětné vazby v rehabilitaci kognice. - Využití baterií pro kognitivní trénink - sada pro kognitivní trénink u pacientů s Alzheimerovou demencí, tréninkové baterie u pacientů se schizofrenií, baterie pro rozvoj vizuální percepce.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Pozorování, Demonstrace, Laborování
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 55 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí je seznámit studenty s problematikou tréninku, rozvoje a rehabilitace základních kognitivních funkcí - pozornosti, paměti, exekutivních schopností, jazykových schopností, vizuopercepčních schopností. Tato oblast představuje důležitou součást aplikace klinické neuropsychologie u dospělých osob s neurologickými poruchami (např. epilepsií), u pacientů po traumatech mozku (např. po autohaváriích), pacientů s rozvojem syndromu demence, u pacientů, jejichž kognitivní schopnosti jsou zasaženy psychopatologickým procesem (např. schizofrenií), u dětí je tato problematika rozvíjena v oblasti tréninku pozornosti (např. u dětí s ADHD) a rozvoji jejich kognitivního potenciálu (např. děti s mentální retardací, kombinovaným postižením). Cílem předmětu je připravit studenty pro trénink těchto schopností v praxi, demonstrovat a nacvičit praktické postupy, osvojit si zásady efektivního tréninku podloženého výzkumnými zjištěními z oblasti neuropsychologie.
Student se orientuje v problematice rehabilitace kognitivních funkcí. Student umí vypracovat plán rehabilitace kognitivních funkcí. Student dokáže využívat tréninkové metody k rehabilitaci kognitivních funkcí.
Předpoklady
Studenti navazujícího magisterského studia psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Seminární práce

- Docházka v souladu s minimálními standardy výuky Kat. psychologie FF UP. - Aktivní účast, participace na praktickém nácviku. - Písemné zpracování vlastního návrhu pro rehabilitaci specifické kognitivní funkce, návrh vlastního cvičení a návrh vhodných rehabilitačních materiálů či pomůcek. - Prezentace a obhajoba vlastních postupů ve skupině.
Doporučená literatura
 • Geisselhart, R. R., Burkart, Ch. (2006). Trénink paměti a koncentrace. Praha: Grada..
 • Klucká, J., Volfová, P. (2009). Kognitivní trénink v praxi. Praha: Grada..
 • Kolb, B., Whishaw, I. Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology. Worth Publisher..
 • Koukolík, F. (2002). Lidský mozek. Praha: Portál..
 • Kulišťák, P. (2003). Neuropsychologie. Praha: Portál..
 • Mose-Will, I., Grube, I. (2010). 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci. Praha: Grada.
 • Preiss, M., a kol. (1998). Klinická neuropsychologie. Praha: Grada.
 • Preiss, M., Křivohlavý, J. (2009). Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha: Grada..
 • Preiss, M., Kučerová, H. a kol. (2006). Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada..
 • Preiss, M., Kučerová, H. a kol. (2006). Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada..
 • Tiefenbacher, A. (2010). Trénink paměti. Praha: Grada..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Zimní