Předmět: Psychologie v náhradní rodinné péči

« Zpět
Název předmětu Psychologie v náhradní rodinné péči
Kód předmětu PCH/NRPM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Sobotková Irena, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Základní psychické potřeby 2. Psychická deprivace a subdeprivace, možnosti nápravy 3. Přehled ústavní péče o děti, medializace této problematiky 4. Náhradní rodinná péče, legislativní rámec 5. Specifika biologického a psychologického rodičovství 6. Dlouhodobá (klasická) pěstounská péče 7. Pěstounská péče na přechodnou dobu 8. Funkčnost a resilience pěstounských rodin, úskalí a rizika pěstounské péče 9. Aktuální výzkumná zjištění, současné dění a trendy 10. Odborné psychologické služby pro pěstounské rodiny, role NNO v NRP 11. Vybrané otázky: baby-boxy, porody s utajenou totožností matky aj.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Psychologie v náhradní rodinné péči je specifickou aplikační oblastí psychologie rodiny a dětské klinické psychologie. Cílem předmětu je seznámit studenty především s psychologickými aspekty náhradního rodičovství, stručně i s legislativními a sociálními aspekty. Bude zdůrazněna nezbytnost kvalitní psychologické diagnostiky žadatelů o náhradní rodinnou péči, důkladné přípravy žadatelů a kontinuální psychologické péče poskytované pěstounským rodinám. Speciální pozornost je věnována příkladům dobré praxe, výsledkům výzkumů a aktuálnímu dění v této oblasti. Zmíníme také problém medializace této oblasti (hlavně v souvislosti s ústavní péčí o děti) a budeme se věnovat nové formě pěstounské péče, tj. pěstounské péči na přechodnou dobu. K dispozici jsou videoprogramy natočené v pěstounských rodinách.
Podrobná orientace v problematice psychické deprivace, všech forem náhradní rodinné péče a ústavní výchovy.
Předpoklady
Absolvování předmětů Vývojová psychologie 1-3 a Patopsychologie dětí.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivita v diskusích, docházka.
Doporučená literatura
 • Goodyer, A. (2011). Child-centred foster care. A rights-based model for practice. London: Jessica Kingsley Publishers..
 • Koluchová, J. (1992). Psychický vývoj dětí v pěstounské péči. Praha: MPSV ČR..
 • Matějček, Z. (Ed.). (2002). Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál..
 • Sincair, I. (2005). Fostering now: Messages from research. London: Jessica Kingsley Publishers..
 • Sobotková, I. (2003). Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha: MPSV..
 • Sobotková, I., Očenášková, V. (2013). Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci..
 • Striová, M. (2013). Děti, které se rodí v srdci. Praha: Portál..
 • Škoviera, A. (2007). Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál..
 • Zezulová, D. (2006). Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Olomouc, V.U.G..
 • Zezulová, D. (2012). Domov je místo, odkud tě nevyhodí - ani když vyrosteš (2. vyd.). Praha: Smart Press..
 • Zezulová, D. (2012). Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 2 Zimní