Předmět: Obecná Psychofyziologie

« Zpět
Název předmětu Obecná Psychofyziologie
Kód předmětu PCH/OPF
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Procházka Roman, PhDr. Mgr. Ph.D.
  • Sedláčková Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
" Úvod do psychofyziologie, principy a souvislosti, využití v praxi psychologa " EEG, QEEG a zobrazovací metody mozku " Kardiovaskulární systém " (EMG) svalový systém " Gastrointestinální systém " Elektrodermální aktivita " Oči a respirační systém: " Psychofyziologie v oblasti obecné psychologie a psychologie osobnosti " Psychofyziologie a psychologická diagnostika, " Využití psychofyziologie v psychoterapii

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
  • Účast na výuce - 18 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 11 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 11 hodin za semestr
Výstupy z učení
Psychofyziologie představuje obor zaměřující se na studium fyziologických pochodů. Studuje tedy vztahy mezi subjektivními smyslovými vjemy pociťované jedincem a objektivně změřenými elektrickými ději probíhající ve smyslových orgánech a v CNS.
cílem kurzu je, že studenti se budou orientovat v oblasti psychofyziologie a porozumí možnostem její aplikace do psychologické praxe a výzkumu. studenti se budou orientovat v základních metodách psychofyziologie a bude schopen samostantě navrhnout jednoduchý design výzkumu v této oblasti.
Předpoklady
orientace v oblastech neurofyziologie, klinické psychologie, psychopatologie, psychodiagnostice, psychologie osobnosti, kognitivní psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

" docházka (max. 2 absence) " domácí příprava na hodiny (četba odborné literatury) " překlad cizojazyčného odborného článku z oblasti psychofyziologie
Doporučená literatura
  • Andreassi, J. L. (2006). Psychophysiology: humanbehavior and physiological response. New York, Routledge.
  • Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., &Berntson, G. G. (2007). Handbook ofpsychophysiology. Cambridge, Cambridge University Press.
  • Hugdahl, K. (2001). Psychophysiology: The Mind-Body Perspective. Harvard, Harvard University Press.
  • Potter, R. F., & Paul Bolls, P. (2011). PsychophysiologicalMeasurement and Meaning - cognitive and emotionalprocessing in media. New York, Routledge.
  • Stern, R. M., Ray, W. J., &Quigley, K. S. (2001). Psychophysiologicalrecording. Oxford, Oxford UniversityPress..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Zimní