Předmět: Odborná pedagogicko-psychologická praxe

« Zpět
Název předmětu Odborná pedagogicko-psychologická praxe
Kód předmětu PCH/OPPP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pedagogicko-psychologické otázky v praxi vztah vývoje a učení motivace dítěte k učení otázky výchovy - jak přistupovat k dítěti jako doučující

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se podílejí na prevenci školní neúspěšnosti žáků některých základních škol Olomouckého regionu.
Student získá zkušenosti z práce s dítětem při doučování, bude mít přehled o otázkách výchovy a učení, bude znát základní literaturu k tématu, pozná svět školy z jiné strany než dosud.
Předpoklady
Zájem o školskou problematiku, o učení a vývoj, zkušenosti s prací s dětmi.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- spolehlivost a důvěryhodnost - celoroční pravidelné doučování jednoho žáka na základní škole - aktivní účast na seminářích a supervizních setkáních - účast na konzultacích ohledně doučování
Doporučená literatura
  • Kopřiva,P.a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2005..
  • Langmeier,J., Krejčířová.D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006..
  • Pešová,I., Šamalík,M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada, 2006..
  • Prekop,J. Malý tyran. Praha:Portál, 1993..
  • Rogge, J. Děti potřebují hranice. Praha:Portál, 1996..
  • Vygotskij,L.S. Psychologie myšlení a řeči. Výbor z díla uspořádal Jan Průch. Praha:Portál, 2004..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr