Předmět: Obecná psychoterapie

« Zpět
Název předmětu Obecná psychoterapie
Kód předmětu PCH/OPT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lečbych Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Hlubinná psychoterapie Psychoanalýza S. Freuda, Adlerovská a Jungovská psychoterapie. Koncepce nevědomí, pudových sil, konflikt a jeho vytěsnění. Psychoanalytická technika, volné asociace, přenos, protipřenos. Krátká psychoterapie s analytickou orientací. Pocit méněcennosti, rodinná konstelace, Jungovo pojetí archetypů. 2) Dynamická psychoterapie Psychoterapie v pojetí K. Horneyové, H. Sullivana, F. Alexandra. Přístup Klermana a Weismanové. Interpersonální konflikty, pacientův podíl na retraumatizaci, interpersonální a patogenetický náhled. Emoční korektivní zkušenost, zkoušení nového chování. 3) Rogersovská psychoterapie, přístup zaměřený na člověka Empatická psychoterapie, nedirektivní přístup, psychoterapie rozhovorem, sebeexplorace pacienta, vřelost terapeuta, podpora sebeuskutečnění. Aktivní naslouchání, empatické techniky, výzkumy sebeakceptace - Q-třídění. 4) Behaviorální, kognitivní a kognitivně-behaviorální terapie Teorie učení, podmiňování, formy zpevňování, představitelé behaviorální terapie - Wolpe, Eysenck. Kognitivní terapie Ellisova, Beckova - systém přesvědčení, automatické myšlenky, výklad podstaty a příčin onemocnění. Syntéza obou přístupů v rámci KBT. Sociální učení a učení nápodobou, sebeinstrukce, očkování proti stresu, naučená bezmocnost. 5) Existenciální a humanistická psychoterapie Logoterapie V. E. Frankla - potřeba životního smyslu, existencionální frustrace. Pojetí hodnot. Daseinsanalýza - Binswanger, Boss, pojem bytí ve světě, adaptace x léčba. Odraz A. Maslowa v humanistické psychoterapii. Akceptace, cílová orientace. 6) Gestalt terapie Odkaz F. Perle, exprese, princip přítomnosti, autenticita prožívání, mechanismy zvládání úzkosti. Technika horké židle, způsob skupinové práce, neukončené záležitosti, důraz na "zde a nyní", odpovědnost za prožitky. 7) Hypnóza a autogenní trénink, sugestivní psychoterapie Podstata hypnózy, techniky hypnotizace, hypnabilita a její vztah k osobnostním rysům. Hypnotické jevy, typy hypnózy, formulace sugescí na různé poruchy. Autogenní trénink, vyšší a nižší stupeň, individuální formulky. Imaginace. 8) Rodinná terapie Kořeny rodinné terapie v komunikační psychoterapii P. Watzlawicka, odkazy Palo Altské školy - Bateson. Minuchin, Bowen, Haley. Systémový a systemický přístup, Milánská škola, pojetí V. Satirové. Techniky rodinné terapie. Techniky rodinné terapie - otázky po zázraku, systemické otázky, cirkulární dotazování, stavby rodinného systému, ostrov rodiny, externalizace. 9) Skupinová psychoterapie Morenův směr, analytický směr, transakční analýza, encounter, topologický směr, eklektický směr, skupinová psychoterapie psychóz, komunita. Psychodrama, pantomimika, muzikoterapie, arteterapie, Knoblochovi, Junová, Yalom. 10) Další směry a přístupy Transpersonální psychologie, holotropní dýchání. Satiterapie, bioenergetika, pozitivní psychoterapie. 11) Výzkum psychoterapie Metodologie výzkumu, proměnné v psychoterapii, klasické a faktoriální projekty. 12) Výzkum výsledků psychoterapie Procenta úspěšnosti, spor o účinnost terapie, spontánní remise a vliv faktorů mimo terapii. Výzkumné projekty s kontrolními skupinami. Negativní účinky psychoterapie. 13) Výzkum procesu terapie Systém obsahové analýzy, modelové výzkumy. Výzkum ve skupinové psychoterapii. 14) Integrace a komplexní přístup v psychoterapii Eklektické a integrativní směry, společné účinné faktory, alternativní faktory, diference účinnosti. Komplexní užití metod. Příklady integrativních pojetí - Lazarus, Knobloch, Norcross...

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
 • Účast na výuce - 50 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prohloubit vědomosti týkající se psychoterapeutických přístupů, podrobněji se seznámit s metodami psychoterapie, získat základní informace o výzkumu psychoterapie.
Student získá přehled v základních psychoterapeutických školách a metodách, seznámí se s problematikou výzkumu v psychoterapii.
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty III. bloku prezenčního studia psychologie, o kterých se předpokládá znalost Obecné psychologie, Psychodiagnostiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Seminární práce

1) Osobní účast na seminářích 2) Prezentace aktuality z oblasti psychoterapie
Doporučená literatura
 • ANDRLOVÁ, M. (2005). Současné směry v české psychoterapii. Praha : Triton.
 • KRATOCHVÍL, S. (1995). Skupinová psychoterapie v praxi. Praha : Galén.
 • Kratochvíl S. (2001). Základy psychoterapie. Praha, Portál.
 • Prochaska J.O., Norcross J.C. Psychoterapeutické systémy.
 • Vymětal J. (2003). Úvod do psychoterapie. Praha, Grada.
 • Yalom, D., I. (2003). Chvála psychoterapie. Portál - Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Zimní