Předmět: Otázky socializace 2

« Zpět
Název předmětu Otázky socializace 2
Kód předmětu PCH/OSO2D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
Socializace motivů Motivy existence a afirmace (bojovnost, bezpečí, zisk, sebeaktualizace) Motivy interpersonálních vztahů (gregární, altruismus) Afiliace (pojem a definice, zdroje) Agresivita (pojetí biologické, behaviorální, psychologické) Výkonnost Poslušnost a pokora Morální vědomí (pojem, struktura, vývoj, změna) Sociální postoje (pojem, druhy, dimenze, struktura) Postojové trsy (výzkumy Adorna, Eycencka Rokeache) Funkce postojů a předsudků Formování, resistence a změna postojů Hodnoty Předsudky a etnické stereotypie Teorie postojů (Teorie balance, Kognitivní disonance, Funkční teorie) Antidemokratická orientace a autoritární osobnost Politická orientace a autoritárnost

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Rozšíření a dokončení problematiky účinků socializace: - socializace dílčích psychických procesů (vnímání, myšlení, emoce, morální vědomí); - socializace potřeb včetně rozboru nejvýznamnějších sociálních motivů; - sociálních postojů (formování, změny, stereotypy, předsudky) - měření sociálních postojů
Využití poznatků pro porozumění základních účinků socializace osobnosti se zřetelem na procesy vnímání, učení, myšlení, emoce, motivace včetně vývoje sociálních postojů a předsudků.
Předpoklady
Kulturní antropologie 1 a 2, Úvod do sociální psychologie, Otázky socializace 1

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Aktivní účast na přednáškách
Doporučená literatura
  • Cakirpaloglu, P. (2009). Psychologie hodnot. Olomouc.
  • Taylor, S. E. (2006). Social psychology. London.
  • Výrost, J., Slameník, J. (1997). Sociální psychologie. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr