Předmět: Psychologie agrese a destruktivity

« Zpět
Název předmětu Psychologie agrese a destruktivity
Kód předmětu PCH/PADD
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Olga, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Otázky ke zkoušce: 1. Definice agrese a agresivity; formy agrese 2. Biologie agrese (geny, hormony, mozek) 3. Základní teorie agrese 4. Metody výzkumu agrese 5. Sigmund Freud a pud smrti 6. Melanie Kleinová 7. Carl Gustav Jung 8. Frankfurtská škola (autoritářská osobnost) 9. Kohut a Kernberg (narcismus, hraniční struktura osobnosti) 10. Erich Fromm: Anatomie lidské destruktivity 11. Konrád Lorenz (instinkty, formy agrese, agrese u lidí) 12. Sociobiologie (agrese a geny, sexualita, altruismus) 13. Solomon Asch a Stanley Milgram (konformita a poslušnost) 14. Philip Zimbardo (Stanfordský experiment, deindividuace, anonymita) 15. Efekt přihlížejícího (ochota pomáhat) 16. Typologie sebevražedného chování 17. Sociodemografické faktory: pohlaví, věk 18. Sebevraždy: motivace a provedení 19. Sebepoškozování: formy (sebezraňování, sebemrzačení, sebetrávení) a motivace (intrapsychická, instrumentální) 20. Agrese a osobnostní rysy: psychoticismus, Temná triáda, sebeospravedlnění 21. Agrese a duševní poruchy I (psychózy, deprese) 22. Agrese a duševní poruchy II (poruchy autistického spektra, mentální retardace a demence) 23. Agrese a duševní poruchy III (poruchy osobnosti a agrese) 24. Vraždy: formy a motivace 25. Oběti a viktimizace: oběti primární a sekundární, primární a sekundární viktimizace 26. Akutní stresová porucha 27. Posttraumatická porucha (diagnostika, prognóza, terapie) 28, Poruchy přizpůsobení 29. Prevence primární: dělení, limity 30. Prevence sekundární a terciární 31. Sociální konflikty a agrese: předsudky a stereotypy, teorie kontaktu, sociální nerovnost 32. Partnerské násilí: formy, příčiny, důsledky 33. Syndrom CAN: formy, příčiny, diagnostika, následky 34. Senioři a agrese

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Semestrální práce - 21 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit posluchače s teoriemi a praktickými aplikacemi psychologických přístupů k otázkám agrese a destruktivity.
porozumění problematice agrese a destruktivity včetně vybraných aspektů primární, sekundární a terciální prevence
Předpoklady
Předpokladem je především zájem o problematiku a ochota o ní kriticky uvažovat.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Seminární práce

Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání seminární práce o rozsahu nejméně tří normostran (jedna normostrana = 1800 znaků). Práce může být pojata jako úvaha o některém z témat probíraných v tomto kurzu (musí ale vycházet z odborné literatury), zpracování výsledků některé zahraniční studie na téma agrese, nebo jako recenze některé knižní publikace s touto tématikou. Správné citování použitých pramenů je nezbytné! Tematické okruhy: 1. Základní pojmy psychologie agrese 2. Freud a pud smrti 3. Zlo a agrese v dílech dalších hlubinných psychologů 4. Erich Fromm a "Anatomie lidské destruktivity" 5. Agrese z pohledu etologie a sociobiologie 6. Milgram, Zimbardo a další sociální psychologové 7. Autoagrese (sebevraždy a sebepoškozování) 8. Agresoři a jejich psychologické charakteristiky 9. Oběti a jejich specifika 10. Násilí jako komplexní psychologický problém (prevence primární, sekundární a terciární)
Doporučená literatura
 • ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti.
 • FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924.
 • FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.
 • GRANDOVÁ, Sue. Ozvěny zla: klinický a sociálně psychologický pohled.
 • GRUEN, Arno. Šílenství normality - Realismus jako choroba: Teorie o lidské destruktivitě.
 • KLEIN, Melanie. Závist a vděčnost.
 • KOVÁŘ, Petr a kol. Sexuální agrese.
 • LORENZ, Konrad. Takzvané zlo.
 • PAPICA, Jan . K některým problémům psychologie agrese.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr