Předmět: Psychometrie 1

« Zpět
Název předmětu Psychometrie 1
Kód předmětu PCH/PCH1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dostál Daniel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti budou seznámeni s těmito tematickými okruhy: - Vymezení oboru psychometrie a její historie - Měření v psychologii a jeho úskalí - Klasická testová teorie (CTT) - Druhy a vlastnosti diagnostických metod - Důkazy o reliabilitě testu - Důkazy o validitě testu - Normy a standardizace - Tvorba a analýza testových položek - Faktorová analýza

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je poskytnout studentům znalosti o měření duševních vlastností, konstrukci a zkoumání psychodiagnostických metod. Mimoto, studenti získají kompetence pro práci s daty - zejména schopnosti spočítat hrubé i vážené skóry psychologických testů, ověřit jejich reliabilitu, kvantitativně hodnotit jednotlivé položky atp.
Kromě teoretických znalostí z oblasti psychometrie získají studenti následující kompetence, které uplatní při analýze psychometrických dat: Výpočet hrubého skóru (+ ošetření nezodpovězených položek) Výpočet váženého skóru jako lineární transformace HS Výpočet váženého skóru (nelineárně) odečtením z tabulky Obrácení odpovědí u inverzně skórovaných položek Strojová identifikace zjevně nesprávně vyplněných testů Stanovení výše reliability jako stability v čase Stanovení výše reliability paralelních forem Stanovení výše split-half reliability Stanovení výše reliability jako vnitřní konzistence Použití "prorockého" vzorce Korekce korelačního koeficientu dle reliability použitých metod Identifikace vadných položek dle jejich vztahu k celkové škále Stanovení počtu faktorů vhodných k extrakci pomocí scree plotu a dalších nástrojů Extrakce faktorů, jejich rotace a interpretace faktorových nábojů Výpočet faktorových skóre u jednotlivých respondentů Stanovení intervalového odhadu pro HS na základě reliability metody Výpočet specificity a senzitivity z naměřených hodnot Interpretace ROC křivky, stanovení optimálního cut-off skóre Výpočet koeficientů shody posuzovatelů (pro tabulku 2 x 2)
Předpoklady
Základy metodologie psychologického výzkumu a statistické analýzy dat.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Předmět je uzavřen zápočtem. Student bude přezkoušen písemně formou testu s různými typy odpovědí. Test bude kombinovat jak teoretické otázky, tak praktické úkoly vyžadující práci s daty na počítači. Teoretická témata odpovídají použité prezentaci a základní literatuře kurzu.
Doporučená literatura
  • Reiterová, E.: Základy psychometrie, UP Olomouc 2008. Říčan P.: Úvod do psychometrie, Psychodiagnostické a didaktické testy, n.p., Bratislava 1977.
  • Reiterová Eva. Základy psychometrie, UP Olomouc, 2008.
  • Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr