Předmět: Psycholingvistika

« Zpět
Název předmětu Psycholingvistika
Kód předmětu PCH/PCHLB
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Machů Klára, Mgr.
 • Pechová Olga, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Co je jazyk? ? definice, teorie vzniku jazyka 2. Úvod do lingvistiky ? zákl. terminologie, historie, styčné body s psychologií 3. Sémiotika 4. Jazyk a myšlení ? jak se učíme jazyk, neurolingvistika 5. Osvojování řeči z hlediska vývojové psychologie 6. Bilingvismus 7. Poruchy řeči 8. Sociolingvistika 9. Gender a jazyk 10. Filozofie jazyka 11. Jazyk a psychoanalýza 1. Co je jazyk? ? definice, teorie vzniku jazyka 2. Úvod do lingvistiky ? zákl. terminologie, historie, styčné body s psychologií 3. Sémiotika 4. Jazyk a myšlení ? jak se učíme jazyk, neurolingvistika 5. Osvojování řeči z hlediska vývojové psychologie 6. Bilingvismus 7. Poruchy řeči 8. Sociolingvistika 9. Gender a jazyk 10. Filozofie jazyka 11. Jazyk a psychoanalýza

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je studenty blíže seznámit se základními lingvistickými pojmy a problémy, procesy osvojování jazyka a poruchami řeči z psychologického, lingvistického a neurologického hlediska
Znalost základních lingvistických a psycholingvistických konceptů.
Předpoklady
Vybrané otázky z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Seminární práce

Seminární práce (minimálně 3 strany) na téma z oblasti psycholingvistiky a zkouška ze znalostí probírané látky.
Doporučená literatura
 • Čermák, F. (2011). Jazyk a jazykověda - přehled, slovníky.. Praha.
 • Černý, J. (2005). Malé dějiny lingvistiky. Praha.
 • Erhart, A. (2001). Úvod do psycholingvistiky. Brno.
 • Hag?ge, C. (1998). Člověk a řeč. Praha.
 • Love, R. J., Webb, W. G. (2009). Mozek a řeč ? neurologie nejen pro logopedy. Praha.
 • Nebeská, I. (1992). Úvod do psycholingvistiky.. Praha.
 • Pinker, S. (2010). Jazykový instinkt. Praha.
 • Pinker, S. (2008). Slova a pravidla. Praha.
 • Průcha, J. (2011). Dětská řeč a komunikace - poznatky vývojové psycholingvistiky.. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 2 Letní