Předmět: Psychoterapie dětí 1

« Zpět
Název předmětu Psychoterapie dětí 1
Kód předmětu PCH/PD1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Obereignerů Radko, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obecné otázky dětské klinické psychologie, psychodiagnostika dětí jako předpoklad psychoterapie dětí. Psychoterapie dětí a dospívajících (specifika, cíle, indikace, formy, prostředky, průběh), individuální, skupinová a rodinná terapie, speciální úseky psychoterapie dětí, péče o tělesně a smyslově postižené děti

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Semestrální práce - 21 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prostředky a specifita psychoterapie u dětí a mládeže. Interakce psychoterapeuta a dítěte. Individuální a skupinová terapie. Demonstrace a výcvik v technikách a postupech psychoterapie dětí a mládeže.
Student rozlišuje jednotlivé poruchy psychického vývoje v dětském a dorostovém věku, student se orientuje v psychoterapii dětí a dospívajících, student zná specifika péče o tělesně a smyslově postižené děti.
Předpoklady
Vývojová psychologie 1-3, Patopsychologie dětí

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

zápočet: zpracování a prezentace vybrané odborné publikace mapující terapeutické postupy, techniky u dětí a dospívajících
Doporučená literatura
  • Langmeier, J. - Balcar, K. - Spitz, J.:. Dětská psychoterapie.
  • Říčan, P. - Krejčířová, D. a kol. :. Dětská klinická psychologie.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Letní