Předmět: Psychoterapie dětí 2

« Zpět
Název předmětu Psychoterapie dětí 2
Kód předmětu PCH/PD2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Obereignerů Radko, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obecné otázky dětské klinické psychologie, psychodiagnostika dětí jako předpoklad psychoterapie dětí. Psychoterapie dětí a dospívajících (specifika, cíle, indikace, formy, prostředky, průběh), individuální, skupinová a rodinná terapie, speciální úseky psychoterapie dětí, péče o tělesně a smyslově postižené děti

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prostředky a specifika psychoterapie u dětí a mládeže. Interakce psychoterapeuta a dítěte. Individuální a skupinová terapie. Demonstrace a výcvik v technikách a postupech psychoterapie dětí a mládeže.
Student rozlišuje jednotlivé poruchy psychického vývoje v dětském a dorostovém věku, student se orientuje v psychoterapii dětí a dospívajících, student zná specifika péče o tělesně a smyslově postižené děti.
Předpoklady
Vývojová psychologie 1-3, Patopsychologie dětí

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

příprava a vedení skupinového terapeutického sezení u dětí na dětském oddělení PL Šternberk
Doporučená literatura
  • Hort, Hrdlička, Kocourková, Malá a kol.:. Dětská a adolescentní psychiatrie.
  • Svoboda, M. - Krejčířovas, D. - Vágnerová, M.:. Psychodiagnostika dětí a dospívajících.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 Zimní