Předmět: Psychodiagnostika dětí

« Zpět
Název předmětu Psychodiagnostika dětí
Kód předmětu PCH/PDD
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Obereignerů Radko, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
tématické okruhy: 1. Vymezení psychodiagnostiky dětí ( jako součást dětské klinické psychologie spolu s poruchami vývoje, resp. v širším smyslu patopsychologií dětí, a s psychoterapií dětí). Specifické rysy diagnostiky dětí, třídění diagnostických metod, osobnost diagnostika, diagnostické strategie a vedení dokumentace. Aplikační oblasti psychodiagnostiky dětí. 2. Klinické a interakční metody: diagnostický rozhovor s dítětem, s rodinou, pozorování, anamnéza, analýza výtvorů dítěte. 3. Diagnostika útlého věku: Apgar skóre, Brazeltonova škála chování novorozence, Gesellova vývojová diagnostika, Bühlerová ? Hetzerová, Brunetová ? Lézineová, Kochův záznam neuropsychického vývoje, Kovaříkův vývojový screening, škály Bayleyové, Mnichovská funkční vývojová diagnostika, HOME observation (Caldwell, Bradley). 4. Předškolní období a diagnostika školní zralosti: Problémy chování dětí od 2 do 5 let (Guire, Richman), Heidelberský test řečového vývoje, Vinelandská škála sociální zralosti, Orientační test školní zralosti Kern- Jirásek, Zkouška znalostí předškolních dětí, Obrázkově slovníková zkouška, Pozorovací schéma na posuzování školní zralosti, IMV-5, Test laterality. 5. Výkonové testy a testy inteligence: Ravenovy barevné matrice, Kohsovy kostky, WPPSI, PDW, WISC, Stanford-Binetova inteligenční škála ? IV.revize , DOI. 6. Neprojektivní kresebné techniky: Kresba postavy, Zkoušky obkreslování, Bender-Gestalt test. 7. Projektivní metody: Michalovo Projektivní interview, CATO, Dětský Rosenzweig ? obrázkově frustrační test, projektivní interpretace kresby a hry. 8. Testy osobnosti a sociálních vztahů: JEPI, ADOR, Test rodinných vztahů, CMAS, Škála dětské úzkosti a úzkostlivosti (Spielberger), Cattellův osobnostní dotazník pro děti, Škála dětské depresivity CDI, Test morální zralosti Kotáskové. 9. Specifické okruhy diagnostiky dětí: diagnostika psychické deprivace, diagnostika u organických poškození CNS, diagnostika v soudně znalecké praxi, diagnostika specifických vývojových poruch učení

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Příprava na zápočet - 6 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty s metodologickými principy a specifiky diagnostiky dětí, informovat o základních psychodiagnostických metodoách užívaných v praxi. Cvičení praktickcýh dovedností s administrací, vyhodnocováním a interpretací vybraných metod. Vycházet ze zařazení předmětu do širšího kontextu vývojové psychologie, patopsychologie dětí a psychodiagnostiky obecně.
komptenece v rozsahu cíle předmětu
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

bez požadavků
Doporučená literatura
  • Lezak, M.D., Howieson, D.B., Loring, D.W. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford.
  • Říčan, P., Krejčířová, D. (2006). Dětská klinická psychologie. Praha, Portál.
  • Svoboda, M. (2005). Psychologická diagnostika dospělých. Praha, Portál.
  • Vágnerová M, Svoboda M, Krejčířová D. (2009). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr