Předmět: Psychodiagnostika dospělých2

« Zpět
Název předmětu Psychodiagnostika dospělých2
Kód předmětu PCH/PDGD2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Obereignerů Radko, PhDr. Ph.D.
 • Šmahajová Veronika, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Anotace ? tématické okruhy: 1. OBECNÉ OTÁZKY PSYCHOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY Základní pojmy, vymezení oboru psychodiagnostika. Strucný historický prehled. Psychodiagnostická cinnost ? cíl, strategie, psychologická diagnóza. Psychodiagnostická situace ? proband, psycholog, vzájemný vztah, vlivy okolí. Klinický a psychometrický prístup. Psychodiagnostické metody ? klasifikace, základní vlastnosti testu, testová prírucka, odborné a etické zásady práce. 2. KLINICKÉ METODY Vymezení, výhody a nevýhody, spolehlivost získaných údaju. Pozorování ? druhy, prubeh, registrace a interpretace, chyby, predpoklady správného pozorování. Rozhovor ? druhy, diagnostické interview ? význam, vymezení, druhy, cíle, prubeh, techniky vedení rozhovoru, registrace a interpretace, problémy pri vedení rozhovoru. Anamnéza ? vymezení, druhy, prubeh, obsahová struktura, životopis. Analýza spontánních produktu ? vymezení, význam. 3. DIAGNOSTIKA INTELIGENCE ? Jednodimenzionální testy Pojem intelekt a inteligence, teorie a druhy inteligence, inteligencní kvocient, historie merení schopností. Jednodimenzionální testy inteligence (Raven, Cattell, Unesco, D48, Kohs, KVIT, VMT). 4. DIAGNOSTIKA INTELIGENCE - komplexní testy inteligence (AIT, IST, TIP, OTRS, Staveluv test, MIT, TURS, KAI). 5; DIAGNOSTIKA INTELIGENCE ? Wechslerovy inteligencní škály pro dospelé (WAIS-R, WAIS-III) 6. TESTY JEDNOTLIVÝCH PSYCHIC. FUNKCÍ A SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ Význam vyšetrování jednotlivých kognitivních funkcí, pojem organicita, deteriorace, kognitivních funkcí, projevy organického postižení mozku v psychické sfére. 7; TESTY POZORNOSTI A PRACOVNÍHO TEMPA ? Císelný ctverec, Bourdonuv test, Císelný obdélník, TKP, Rempleinova scítací zkouška, subtesty komplexních testu. 8 PAMETOVÉ TESTY ? subtesty komplexních testu, Wechsler Memory Scale, WMS III., Benton (BVRT), Graham-Kendall MFD, TKF, Meilli, Ruisel ŠAP, LGT 3. 9; DIAGNOSTIKA ORGANICKÉHO POŠKOZENÍ CNS - Testy percepcne-motorických schopností a testy organicity ? Bnder Gestalt, OIT, Grassi, MPDT, Trail Making Test, LFT, DCS, neuropsychologická diagnostika (Lurija - LNNB, Halstead-Reitan- HRNB), ADAS-cog. Zkoušky laterality. 10; VYŠETRENÍ SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ ? zkoušky kreativity (Torrance), testy technických schopností (Soeweho kostka, Loeweho pyramida); testy verbálních a matematických schopností (Doplnování vet, Kalkulia). 11; FORMULACE PSYCHOLOGICKÝCH NÁLEZU

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení s psychodiagnostickými metodami a nácvik práce s nimi. Plánování strategie psychologického vyšetření u různých diagnostických problémů. Volba relevantních metod. Administrace testů. Psaní zpráv a nálezů.
komptence v rozsahu cíle předmětu
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

bez předchozích požadavků
Doporučená literatura
 • Greene, R.L. (2000). The MMPI-2: an interpretive manual. Michigan, Allyn and Bacon.
 • Lezak, M.D., Howieson, D.B., Loring, D.W. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford.
 • Morávek, S. (1999). Úvod do psychodiagnostiky dospělých. Olomouc, UP.
 • Svoboda, M., Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha.
 • SVOBODA, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Praha : Portál.
 • Svoboda, M. (2005). Psychologická diagnostika dospělých. Praha, Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr