Předmět: Psychologie genderu a sexuality

« Zpět
Název předmětu Psychologie genderu a sexuality
Kód předmětu PCH/PGES
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Olga, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Probírané okruhy: Základními pojmy a jejich historie: gender, genderová role, genderová identita, sexuální orientace, transgender, intersexualita. Sexuální orientace a pohlavní identita z pohledu biologie (genetické, endokrinologické a neurobiologické výzkumy). Psychodynamické teorie genderu a sexuality (Freud, Jung, post-freudovská psychoanalýza, Richard Isay, Stephen Mitchell). Feminismus od devatenáctého století do současnosti (první, druhá a třetí vlna feminismu, liberální feminismus, diferenciační feminismus, socialistický feminismus, radikální feminismus). Historie hnutí za práva sexuálních menšin; Genderové studie a queer teorie. Homofobie, heterosexismus, heteronormativita. Coming out a problematika homosexuální identity (vnější a vnitřní coming out, Vivien Cass, Eli Coleman) Transsexualita a transgender. Stejnopohlavní vztahy a gender v různých kulturách. Výchova dětí stejnopohlavními páry. Diskriminace na základě pohlaví a sexuální orientace jako psychologický, sociální a právní fenomén.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
znalost současných teorií zabývajícími se psychologickým vývojem a sociálními souvislostmi genderu a sexuální orientace a jejich praktickými aplikacemi v psychologii
Znalost základních otázek spojených se sexuální orientací a pohlavní identitou. U studentů psychologie také schopnost aplikace těchto znalostí v poradenské a klinické psychologii.
Předpoklady
Znalosti z psychologie osobnosti, sociální psychologie a klinické psychologie jsou výhodou, avšak nikoliv podmínkou.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Seminární práce

Zápočet: Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání seminární práce o rozsahu nejméně tří normostran (jedna normostrana = 1800 znaků). Práce může být pojata jako úvaha o některém z témat probíraných v tomto kurzu nebo jako recenze konkrétní publikace věnující se některému z těchto témat. Správné citování použitých pramenů je nezbytné. Otázky ke zkoušce (tahají se dvě): 1. Pohlaví a gender: historie pojmu, intersexualita 2. Sexuální orientace: základní modely a přístupy 3. Sexuální orientace z pohledu biologie 4. Pohlavní identita z pohledu biologie 5. Psychodynamické teorie sexuální orientace 6. Psychodynamické teorie pohlavní identity 7. Feminismus od devatenáctého století do druhého světové války 8. Feminismus od druhé světové války do současnosti 9. Historie hnutí za práva sexuálních menšin 10. Genderové studie a queer teorie 11. Homofobie 12. Heterosexismus a heteronormativita 13. Modely coming outu 14. Pohlaví, orientace, gender a věk v procesu coming outu 15. Transsexualita 16. Transgender a gender v různých kulturách 17. Děti vychovávané stejnopohlavními páry 18. Specifika stejnopohlavních párů 19. Diskriminace na základě pohlaví a pohlavní (genderové) identity 20. Diskriminace na základě sexuální orientace
Doporučená literatura
 • ABRAMSOVÁ, L. (2005). Zrození moderní ženy. Brno.
 • COLAPINTO, John. Jak jej příroda stvořila.
 • DREGER, A. D. Hermafroditi a medicínská konstrukce pohlaví.
 • FADERMAN, Lillian. Krásnější než láska mužů.
 • FAFEJTA, Martin. (2004). Úvod do sociologie genderu a sexuality. Věrovany.
 • FANEL, Jiří. Gay historie.
 • FEINBERG, Leslie. Pohlavní štvanci.
 • FIFKOVÁ, H, WEISS P. a kol. (2008). Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Praha.
 • JANOŠOVÁ, Pavlína. (2008). Dívčí a chlapecká identita. Praha.
 • JANOŠOVÁ, Pavlína. Homosexualita v názorech současné společnosti.
 • LEVAY, Simon. Queer science.
 • LIPPA, R. A. (2009). Pohlaví: příroda a výchova. Praha.
 • POLÁŠKOVÁ, E. Plánovaná lesbická rodina.
 • PROCHÁZKA, I., JANÍK, D., HROMADA, J. Společenská diskriminace lesbických žen, gay mužů a bisexuálů v ČR.
 • RUPP, Leila J. Vytoužená minulost.
 • STRYKER, Susan. Transgender history.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Zimní