Předmět: Psychohygiena

« Zpět
Název předmětu Psychohygiena
Kód předmětu PCH/PHYG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Malůš Marek, Mgr. Ph.D.
 • Kupka Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Definice domácích úkolů (časový snímek dne, vlastní psychohygienický program, režimové opatření). - Duševní hygiena, duševního zdraví, duševní rovnováha. - Člověk a životní prostředí. Adaptace a stres. Zvyšování odolnosti vůči stresu. - Životospráva z hlediska duševní hygieny. Spánek, výživa, práce a odpočinek, pracovní prostředí. - Komplexní pohled na člověka. Tělo a mysl (bodymind), psychosomatika. Některé modely. Holistické přístupy. - Práce s dechem jako základní metoda práce na úrovni tělesné i psychické. Dechová reedukace. Některé speciální metody. - Metody vyrovnávání svalových dysbalancí (strečink, jóga). Význam tělesných cvičení pro duševní rovnováhu. - Relaxační metody, jejich roztřídění a význam (progresivní relaxace, autogenní trénink, biofeedback, relaxační metody jógy aj.) - Speciální techniky (očistné techniky, oční cviky, zvláštní dechové techniky). - Meditace, její význam a užití. Meditace ztišení a vhledu. Základní metody. - Dynamické meditace, řízené meditace a imaginace. - Duševní hygiena a etické zásady, morální pravidla. Etická rozhodnutí a jejich význam pro vědomé bytí. Zvládání problematických životních situací.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Nácvik pohybových a pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 13 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem je dát studentům přehled o problematice moderní psychohygieny s důrazem na praktické metody péče o duševní zdraví. Absolvování předmětu by mělo nejen usnadnit studentům orientaci v metodách (často komerčně nabízených a ne vždy seriózních), především je ale také vybavit schopností kritického posouzení toho, co je důležité pro jejich vlastní duševní hygienu.
Znalosti: 1. Student rozumí tomu, co se myslí pod pojmem psychohygiena či duševní hygiena, k čemu je dobrá a potřebná. 2. Student je seznámen s problematikou stresu, zdraví a nemoci, vztahu mysli a těla (bodymind) a psychosomatických onemocnění. 3. Student se orientuje v technikách psychohygieny, především v relaxacích, dechových cvičeních, ve využití imaginací a meditací. Dovednosti: 1. Student si prakticky sám na sobě vyzkoušel nejrůznější mentální, relaxační a dechová cvičení, imaginace a meditace. Rozumí jejich principu a umí je používat pro svoji každodenní psychoprofylaxi. 2. Rozvíjena byla také schopnost introspekce, práce s vnitřními prožitky a jejich verbalizace. Student tedy dokáže lépe rozumět svým vnitřním pochodům a prožitkům, dokáže je lépe zpracovat a verbalizovat či jinak vyjádřit.
Předpoklady
Z kapacitních důvodů pouze pro studenty psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Systematické pozorování studenta, Seminární práce

1. Aktivní účast ve výuce, alespoň 80% docházka. 2. Zpracovat si časový snímek dne a vlastní psychohygienický plán (nebo seminární práce / ústní referát na vybranou psychohygienickou techniku (rozsah 2-3 ns). 3. Domácí procvičování naučených technik. 4. V průběhu semestru průběžně provádět individuální psychohygienické, režimové opatření včetně záznamu jeho dodržování a efektů na úrovni mysli a těla. Vypracování závěrečné reflexe v rozsahu cca 3 ns (včetně grafického vyjádření dat z celého sledovaného období) bude uzavřením tohoto 7-týdenního praktického cvičení. 5. Přečíst alespoň 2 tituly z doporučené literatury.
Doporučená literatura
 • Bedrnová, E. a kol. (1999). Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery. Praha: Fortuna, 1999.. Fortuna.Praha.
 • Bedrnová, E. (2009). Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Management Press.
 • Knížetová, V., Tillich, J. Jóga. Olympia, 1993 (nové přeprac. a doplněné vydání Fontána Olomouc 2006)..
 • Křivohlavý, J. (1994). Jak zvládat stres. Praha: Grada.
 • Křivohlavý, J. (2010). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.
 • Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
 • Míček, L. (1984). Duševní hygiena. Praha: SPN 1984.. SNP Praha.
 • Nešpor, K. Uvolněně a s přehledem. Relaxace a meditace pro moderního člověka. Praha: Grada,.
 • Praško, J., Prašková, H., & Skramuská, M. (2001). Proti stresu krok za krokem. Praha: Grada Publishing.
 • Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada Publishing.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Letní