Předmět: Personální management

« Zpět
Název předmětu Personální management
Kód předmětu PCH/PMA
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lemrová Soňa, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vymezení studovaného předmětu Jednotlivé koncepce personální práce až po řízení lidských zdrojů Seznámení se s významem personální práce pro jedince i organizaci Vytváření a analýza pracovních míst Personální plánování Způsoby získávání pracovníků Výběr a přijímání pracovníků Hodnocení a odměňování pracovníků Další vzdělávání pracovníků ? metody vzdělávání Odlišnost personální práce ve velkých a malých podnicích

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Semestrální práce - 4 hodiny za semestr
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Seznámení studentů se základy moderní personalistiky
kompetence v rozsahu cíle předmětu Vysvětlí základní pojmy personální psychologie Popíše koncepce personální práce až po řízení lidských zdrojů Vyjmenuje a popíše základní metody využívaných v oblasti personální psychologie Popíše význam personální práce pro jedince i organizaci Specifikuje hlavní odlišnosti personální práce ve velkých a malých podnicích
Předpoklady
Znalost základů psychologie práce a organizace

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Seminární práce

Korespondenční úkol: pracovat cca na 5 stran:z níže uvedených dvou témat vybrat jedno Hodnocení a odměňování pracovníků Další vzdělávání pracovníků ? metody vzdělávání Vybrané téma bude podrobněji zpracováno (využít více zdrojů) Seminární práce musí obsahovat: podrobnější zpracování (rešerše) vybraného tématu s uvedením citací použitých literárních zdrojů (alespoň 6-8 odborných zdrojů), doplněné články: 1 tuzemský výzkum (ne průzkumy) ze sledované problematiky ? výzkumy publikované v odborném časopise NE starší 5 let ? za posledních 5 let (časopisecké zdroje dle anotace). Pokud nebude k dispozici odborný článek na vybrané téma z českých zdrojů, lze nahradit 2 články zahraničními. ? 1 zahraniční článeky či výzkumy ze sledované problematiky (originál článku lze k seminární práci přiložit) Čerpat pouze z databáze odborných psychol. Zdrojů: PsycINFO http:// search..ebscohost.com ? rešerše JEN z ODBORNÝCH zdrojů (kromě odborných časopisů a literatury ? lze využít i jiné mediálních zdrojů noviny, časopisy, internet atd. ? ALE jen jako zdroje doplňkové)
Doporučená literatura
  • Bělohlávek František. (2000). Jak řídit a vést lidi. . Computer Press, Praha .
  • časopisecký zdroj. Moderní řízení.
  • časopisecký zdroj. Psychologie v ekonomické praxi.
  • Elektronická knihovna časopisů . http://knihovna.upol.cz/databaze.html (Elektronická knihovna časopisů (EZB)).
  • Koubek J. (2000). ABC praktické personalistiky. Praha Linde.
  • Koubek Josef. (2003). Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha .
  • M.Šuplerová. (2005). Řízení lidských zdrojů. UP Olomouc .


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr