Předmět: Policejní psychologie

« Zpět
Název předmětu Policejní psychologie
Kód předmětu PCH/POLN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Psychologické služby v policejní organizaci (policejní psychologové, psychologická pracoviště, druhy činností) - Policejní profese a zátěžové situace (zátěžové situace, otázka přežití, role pohlaví v policejní profesi, menšiny) - Pachatel (osobnost pachatele, přístupy ke zkoumání, typologie, problematika mladistvých) - Oběť (role oběti, aspekty vzniku, průběh, prožívání, opakování, nepravé oběti) - Svědek a další osoby při výkonu policejní činnosti (svědci a jejich role, problematika nepomáhajících přístojících, příbuzní, známí, apod.) - Vybrané příklady závažného protiprávního jednání (popis případů: masakry ve školách, braní rukojmích, stalking, zneužívání dětí, domácí násilí) - Specifické úkony v policejní činnosti (nástin úkonů: výslech, rekonstrukce, rekognice, fyziodetekce, komunikace s únoscem, aj.) - Média a veřejnost (role médií, prezentace policie, postoje veřejnosti, výsledky výzkumu spokojenosti) - Vztahy a podmínky na policejních pracovištích (policejní pracoviště, typy pracovišť, vztahy mezi pracovníky, negativní jevy, spokojenost

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je blíže seznámit studenty s policejní organizací po stránce struktury, vnitřního dění, druhů činností a vztahů vůči okolí, a to s důrazem na psychologické aspekty. Dalším záměrem je u prezentovaných oblastí konfrontovat názory a postoje studentů s praktickými zkušenostmi vyučujícího
Cílem je blíže seznámit studenty s policejní organizací po stránce struktury, vnitřního dění, druhů činností a vztahů vůči okolí, a to s důrazem na psychologické aspekty. Dalším záměrem je u prezentovaných oblastí konfrontovat názory a postoje studentů s praktickými zkušenostmi vyučujícího
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Seminární práce

Zpracování seminární práce a absolvování ústní zkoušky z probírané látky.
Doporučená literatura
  • Baštecká, B. a kol. (2005). Terénní krizová práce(Psychosociální intervencní týmy).Praha: Grada..
  • Cech, J. a kol. (2005). Psychológia pro políciu a justíciu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda..
  • Círtková, L. (2006). Policejní psychologie. Plzen: Aleš Cenek,.
  • Michalík, D. (2007). Psychologie v policejní praxi. (vlastní text).


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr