Předmět: Politická psychologie

« Zpět
Název předmětu Politická psychologie
Kód předmětu PCH/POPN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
- Vymezení předmětu politické psychologie - Seznámení studentů s historií politické psychologie včetně hlavních představitelů tohoto oboru - Osobnost jedinců angažovaných v politickém dění - Typologie politiků - Vliv socializace na formování hodnot potřebných k orientaci ve světě politiky - Hlavní činitelé politické socializace - Touha po moci - Vliv médií ve světě politiky - Politická veřejnost a politické skupiny - Volná témata ? např. terorismus, psychologie války

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 2 hodiny za semestr
 • Semestrální práce - 38 hodin za semestr
Výstupy z učení
seznámení studentů se základními tématy politické psychologie
1. Popíše základní témata politické psychologie 2. Specifikuje problematiku a možnosti studia témat politické psychologie 3. Vyhodnotí význam vlivu osobnosti politicky aktivních jedinců 4. Popíše hlavní činitele politické socializace 5. Rozebere psychologický dopadech médií na společnost a jedince
Předpoklady
Znalost základů psychologie obecné a sociální

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Analýza výkonů studenta, Seminární práce

Překlad zahraničního článku ev. referát z českého článku z odborného zdroje z oblasti politické psychologie nebo Seminární práce na vybrané téma z oblasti politické psychologie (možnost týmového zpracování úkolu)
Doporučená literatura
 • Bedrnová Eva a Nový Ivan. (2001). Moc, vliv, autorita. Management Press, Praha, 2001. Management Press, Praha.
 • From Erich. (1997). Anatomie lidské destuktivity. Můžeme ovlivnit její podstatu a následky? Nakl. Lidové noviny, 1997. Nakladatelství Lidové noviny, Praha .
 • Heywood Andrew:. (2004). Politologie, Eurolex Bohemia, Praha, 2004. Eurolex Bohemia, Praha.
 • Krejcí Oskar:. Politická psychologie. Ekopress, Praha 2004..
 • Zeman Jan. (2002). Terorismus, historicko-psychologická studie. Praha Triton, 2002. Praha Triton.
 • Zimbardo G.Philip. (2005). Moc a zlo, Moraviapress a.s. Břeclav, 2005. Moraviapress a.s. Břeclav.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr