Předmět: Pedagogická psychologie

« Zpět
Název předmětu Pedagogická psychologie
Kód předmětu PCH/PPCN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Současné trendy ve vzdělávání ? rozvoj sociálních dovedností žáků, klíčové kompetence ve vzdělávání, neurofyziologie a edukační věda, inkluzivní vzdělávání 2.Novější teorie motivace ve vzdělávání 3.Učitel jako významný činitel ve vzdělávání ? typologie učitelů, výchovné a vyučovací styly učitelů 4.Fungování školní třídy (management třídy, role žáků ve třídě, vztah učitel versus třída, typ třídního kolektivu?) 5.Nové trendy v pedagogické diagnostice ? dynamická diagnostika, učební potenciál 6.Zprostředkované vyučování ? strukturální kognitivní modifikovatelnost, angažovanost učitele, program instrumentálního obohacování 7.Sociální a morální vývoj dětí v kontextu školy

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 13 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 23 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností v oblasti učení, výchovy a vzdělávání, získaných v rámci Bc.studia v předmětu Úvod do pedagogické psychologie
Znalosti 1. Orientuje se v současných trendech vzdělávání 2. Zná determinanty ovlivňující úspěšné učení 3. Chápe význam učitele v procesu vzdělávání 4. Rozumí fungování školní třídy a jejímu podílu na úspěšnost v učení 5. Vysvětlí důvody a podstatu současných problémů ve vzdělávání Dovednosti 1. Dokáže aplikovat poznatky o efektivním učení v praxi 2. Dokáže rozpoznat a charakterizovat tradiční a inovativní metody ve vyučování 3. Dokáže navrhnout způsob práce se třídou v krizové situaci
Předpoklady
zkouška z předmětu Úvod do pedagogické psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Didaktický test


Doporučená literatura
 • Fontana, D. (2004). Psychologie ve školní praxi.. Praha: Portál.
 • Heidbrink, H. (1997). Psychologie morálního vývoje.. Praha, Portál.
 • Holt.J. (1997). Proč děti neprospívají.. Volary: Stehlík.
 • Průcha, J. (2002). Učitel: současné poznatky o profesi.. Praha, Portál.
 • Vygotskij, L.N., Průcha, J. (2004). Psychologie myšlení a řeči.. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr