Předmět: Praxe v psychologii práce 1

« Zpět
Název předmětu Praxe v psychologii práce 1
Kód předmětu PCH/PPP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vtípil Zdeněk, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Poslání daného psychologického pracoviště Spektrum aplikovaných metod Metody analýzy pracovní činnosti Počítač a diagnostika Metody diagnostiky psychomotorických schopností Metody poznávání osobnosti Metody hodnocení pracovníků Metody přípravy pracovníků Kasuistiky Posudek v psychologii práce Psychologická diagnostika a možnosti praktické aplikace Etické aspekty diagnostiky a předávání informací zadavatelům

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní orientace v metodice a problémech pracoviště psychologa práce.
získání praktických dovedností
Předpoklady
Absolvování předmětu PPRŘ

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

1. V příp.konání praxe na ČD či u Hasičského záchr.sboru - potvrzení o účasti 2. V příp.konání praxe jinde: Uchazeč předloží garantovi praxe seznam metod, které pracoviště používá či může používat
Doporučená literatura
  • Hroník, F. (1999). Jak se nespálit při výběru pracovníků. Brno: Computer Press..
  • Štikař, J., Rymeš, M., Hoskovec, J. (2000). Metody psychologie práce a organizace. Praha: UK ? Karolinum..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr