Předmět: Patopsychologie dětí

« Zpět
Název předmětu Patopsychologie dětí
Kód předmětu PCH/PPTD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Sobotková Irena, doc. PhDr. CSc.
 • Šmahajová Veronika, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení předmětu, aplikační možnosti, literatura. 2. Základní psychické potřeby, psychická deprivace a subdeprivace. 3. Psychologické aspekty péče o děti žijící mimo vlastní rodinu, ústavní péče 4. Náhradní rodinná péče, psychologické rodičovství 5. Rodina postiženého dítěte 6. Mentální postižení 7. Tělesné a kombinované postižení u dětí 8. Smyslově postižené děti 9. Psychologické aspekty hospitalizace dítěte, děti chronicky a nevyléčitelně nemocné. Problematika bolesti a jejího zvládání u dětí. Dítě a smrt. 10. Poruchy sociální adaptace, syndrom ADHD 11. Psychologické aspekty neuróz a psychosomatických onemocnění v dětském věku 12. Problematika zanedbávání, týrání a zneužívání dětí (sy CAN)

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)
 • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 26 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty s psychickým vývojem a psychologickými aspekty výchovy dětí různě postižených nebo žijících v ohrožujících podmínkách.
Orientace v problematice vývoje a výchovy dětí s postižením, dětí s poruchami vývoje, dětí chronicky nemocných, dětí zanedbávaných a týraných, dále v problematice psychické deprivace, náhradní rodinné péče a ústavní výchovy.
Předpoklady
Absolvování předmětů Vývojová psychologie 1-3

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Písemná zkouška, Seminární práce

Písemný referát nebo ústní prezentace, docházka.
Doporučená literatura
 • Dunovský, J., Matějček, Z., Dytrych, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha, Grada Publishing 1995..
 • Mareš, J. Dítě a bolest. Praha, Grada Publishing 1997..
 • Matějček, Z. (Ed.), Koluchová, J. et al. Osvojení a pěstounská péče, Praha, Portál 2002..
 • Matějček, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany, H+H 2001..
 • Říčan. P., Krejčířová, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha, Grada Publishing 2006..
 • Sobotková, I. Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha, MPSV 2003..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr