Předmět: Patopsychologie dětí

« Zpět
Název předmětu Patopsychologie dětí
Kód předmětu PCH/PPTDB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sobotková Irena, doc. PhDr. CSc.
  • Šmahajová Veronika, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení předmětu, aplikační možnosti, literatura 2. Rodina postiženého dítěte 3. Mentální postižení 4. Tělesné postižení u dětí 5. Smyslově postižené děti 6. Kombinovaná postižení 7. Psychologické aspekty hospitalizace dítěte, děti chronicky a nevyléčitelně nemocné. Problematika bolesti a jejího zvládání u dětí. Dítě a smrt. 8. Poruchy chování, ADD, ADHD 9. Úzkostné poruchy a deprese u dětí 10. Poruchy příjmu potravy 11. Pervazivní vývojové poruchy 12. Specifické poruchy učení 13. Psychologické aspekty neuróz a psychosomatických onemocnění v dětském věku

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 26 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty s psychickým vývojem a psychologickými aspekty výchovy dětí různě postižených nebo s poruchami vývoje.
Orientace v problematice vývoje a výchovy dětí s postižením, dětí s poruchami vývoje a dětí chronicky nemocných.
Předpoklady
Absolvování předmětů Vývojová psychologie 1-3

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Písemná zkouška, Seminární práce

Písemný referát nebo ústní prezentace, docházka.
Doporučená literatura
  • Dunovský, J., Matějček, Z., Dytrych, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha, Grada Publishing 1995..
  • Mareš, J. Dítě a bolest. Praha, Grada Publishing 1997..
  • Matějček, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany, H+H 2001..
  • Říčan. P., Krejčířová, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha, Grada Publishing 2006..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 Zimní