Předmět: Psychoonkologie a pacient se somatickým onemocněním

« Zpět
Název předmětu Psychoonkologie a pacient se somatickým onemocněním
Kód předmětu PCH/PSNN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Marečková Marie, PhDr. Ph.D.
 • Kupka Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do předmětu ? pacient se somatickým onemocněním. 2. Diagnostické metody při práci s pacientem se somatickým onemocněním. 3. Pacient se somatickým onemocněním v péči psychologa. 4. Psychosociální podmíněnost vzniku onkologického onemocnění (Intrapsychické, interpersonální a sociální proměnné atd.). 5. Pacient s onkologickou diagnózou (zpracování diagnózy, průběh léčby, principy terapie atd.). 6. Psychosociální intervence u onkologického onemocnění (psychologicko-psychoterapeutická intervence, sociální opora, krizová intervence atd.). 7. Zdravotnický personál a pacient s onkologickou diagnózou (sdělování diagnózy, komunikace, režim, etické otázky atd.). 8. Primární prevence v oboru (nové interdisciplinární pohledy na podmíněnost vzniku onemocnění, preventivní programy, osvěta atd.). Terciální prevence v oboru (otázky dispenzarizace, péče o pacienta po ukončení léčby, skupiny sdružující pacienty atd.). 9. Diskuze s pacienty a zástupci o.s. Amélie.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 13 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky je vybavit posluchače základními znalostmi a dovednostmi do praxe práce s pacietem se somatickým onemocněním, zejména tím onkologickým. Výchozím principem výkladu bude bio-psycho-sociální (duchovní) koncepce lidské existence ve zdraví i v nemoci. Součástí seminářů bude též praktický nácvik (např. sdělování diagnózy), zážitkové techniky (např. relaxace podle manželů Simontonových) a také stáž (účast na setkání svépomocné skupiny).
kompetence v rozsahu cíle předmětu
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

účast na semináři
Doporučená literatura
 • Adam, Z. et kol. (2003). Obecná onkologie a podpůrná terapie. Praha: Grada..
 • Balint, M. (1999). Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha: Grada Publishing..
 • Baštecká, B., Goldmann, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál..
 • Dostálová, O. (1986). Psychoterapeutické přístupy k onkologickým nemocným. Praha: Avicenum..
 • Klener, P. (1998). Podpůrná léčba v onkologii. Praha: Galén..
 • Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr