Předmět: Psychologie a výběr pracovníků

« Zpět
Název předmětu Psychologie a výběr pracovníků
Kód předmětu PCH/PVYP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Seitl Martin, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Organizační kontext a. Faktory související s vykonávanou činností, procesní analýza činností, profesiografie a role psychických charakteristik, třídy práce b. Faktory organizace c. Sociální charakteristiky pracovních pozic 2. Plánování lidských zdrojů a. Interní a externí zdroje plánování 3. Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka a. Metodika, pravidla, 3E b. Definice kritérií pro výběr a relevantní podklady pro zahájení výběru c. Zákonné úpravy d. Harmonogram náboru/výběru 4. Příprava na výběrové řízení v roli uchazeče 5. Metody náboru a výběru a. Metody náboru a personálního marketingu b. Personální dokumenty a jejich analýza c. Interview d. Obecný přehled a členění (psycho)diagnostických metod e. Případové studie, analýzy výtvorů, reference 6. Výběr zaměstnanců na dělnické pozice 7. Výběr zaměstnanců na referentské a specializační pozice 8. Výběr zaměstnanců na pozice v managementu 9. Assessment centre 10. On-line výběrové řízení 11. Osobnost a role vybírajícího 12. Etické otázky výběru 13. Formulace výstupů z výběrového řízení 14. IT nástroje administrace výběru zaměstnanců 15. Adaptace po výběru na pozici - Případové studie - Praktické ukázky Tento předmět je inovován o nové postupy při náboru a výběru zaměstnanců z pohledu psychologie. Doplněny byly nácvikové modelové situace výběrového pohovoru s kompetence k přípravě personálních dokumentů. Inovace předmětu vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0138 ?Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů?.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Teoretická a praktická příprava k provedení různých typů výběru zaměstnanců v profesionální podobě s přihlédnutím k otázkám etiky výběru, diagnostickým metodám při výběru a systematizované přípravě výběru.
Posluchač 1. Detailně popíše základní pojmy a vztahy v oblasti získávání a výběru zaměstnanců 2. Definuje smysl plánování lidských zdrojů v organizaci 3. Vyjmenuje a popíše jednotlivé metody výběru zaměstnanců 4. Popíše proces získávání a výběru zaměstnanců 5. Vyjmenuje a popíše vybrané psychodiagnostické metody 1. Umí připravit životopis a motivační dopis 2. Prezentuje sebe v rámci výběrového pohovoru (role play) 3. Hodnotí uchazeče v rámci výběrového pohovoru
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Demonstrace průběhu výběrového pohovoru z pohledu uchazeče i člověka vedoucího pohovor ve výuce. Docházka (akceptovány jsou 3 absence). Zkouška.
Doporučená literatura
 • ZÁKON č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • ZÁKON č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon.
 • ZÁKON č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • ZÁKON č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
 • ARMSTRONG, M. (1999). Personální management.. Praha, Grada Publishing.
 • ARMSTRONG, M. (2002). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I., kol.:. (2002). Psychologie a sociologie řízení.. Praha, Management.
 • BĚLOHLÁVEK, F.:. (2000). Jak řídit a vést lidi. Brno: CP Books, 2005.. Praha, Computer Press.
 • EVANGELU, J. E. (2009). Diagnostické metody v personalistice. Praha: Grada.
 • FOOT, M., HOOK, C.:. (2002). Personalistika. Praha, Computer Press, 2002. Praha, Computer Press.
 • HRONÍK, F. (1999). Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. Praha, Computer Press.
 • HRONÍK, F. Poznejte své zaměstnance. Brno: Era.
 • KOCIÁNOVÁ, R. (2010). Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada.
 • KOUBEK, J. (2007). Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada.
 • MÜLLER-THURAU, C .P. (2011). 101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru. Praha:Grada.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 Zimní