Předmět: Psychologie a výběr zaměstnanců

« Zpět
Název předmětu Psychologie a výběr zaměstnanců
Kód předmětu PCH/PVYPM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Seitl Martin, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Nábor a výběr v kontextu organizace a) Faktory související s vykonávanou činností, procesní analýza činností, profesiografie a role psychických charakteristik, třídy práce b) Faktory organizace c) Sociální charakteristiky pracovních pozic 2. Plánování lidských zdrojů a) Interní a externí zdroje plánování 3. Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka a) Metodika, pravidla, 3E b) Definice kritérií pro výběr a relevantní podklady pro zahájení výběru c) Zákonné úpravy d) Harmonogram náboru/výběru 4. Metody náboru a výběru a) Metody náboru a personálního marketingu b) Analýza dokumentů c) Interview d) Obecný přehled a členění (psycho)diagnostických metod e) Případové studie, analýzy výtvorů, reference 5. Výběr zaměstnanců na dělnické pozice a) Vyhledávání, proces výběru, diagnostické nástroje, dokumentace 6. Výběr zaměstnanců na referentské a specializační pozice a) Vyhledávání, proces výběru, diagnostické nástroje, dokumentace 7. Výběr zaměstnanců na pozice v managementu a) Vyhledávání a proces výběru b) Techniky assessment center c) Harmonogram d) Rizika a přínosy výběru 8. On-line výběrové řízení 9. Osobnost a role vybírajícího 10. Etické otázky výběru 11. Formulace výstupů z výběrového řízení 12. IT nástroje administrace výběru zaměstnanců 13. Adaptace po výběru na pozici

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Demonstrace
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Teoretická a praktická příprava k provedení různých typů výběru zaměstnanců v profesionální podobě s přihlédnutím k otázkám etiky výběru, diagnostickým metodám při výběru a systematizované přípravě výběru.
Posluchač: o zná základní pojmy a vztahy v oblasti získávání a výběru pracovníků o je obeznámen s nejdůležitější terminologií a vztahy o chápe smysl plánování lidských zdrojů v organizaci o zná jednotlivé metody výběru pracovníků o zná proces získávání a výběru pracovníků o Ví co je a jak se realizuje assessment centre o orientuje se v technice výběrového pohovoru o orientuje se ve výběrových testech
Předpoklady
Předmět předpokládá zájem o personální řízení a řízení lidských zdrojů. Student musí mít absolvován předmět Psychologie práce a organizace.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Systematické pozorování studenta, Seminární práce

Předpokladem pro účast na kolokviu je splněný zápočet, který je podmíněn získáním 220 bodů. Body student získá za splněné teoretické i praktické úkoly, které si může vybrat z: 1. E-learningů 2. Krátkých úkolů 3. Dlouhých úkolů 4. Účasti na on-line výuce 5. Účasti na prezenční výuce 6. Případové studie
Doporučená literatura
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sil.
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
 • Amstrong, M. Personální management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999..
 • Bělohlávek F. (2000). Jak řídit a vést lidi. Computer Press, Praha.
 • Evangelu, J.E. (2009). Diagnostické metody v personalistice.
 • Foot, M., Hook, C. (2002). Personalistika. Praha: Computer Press.
 • Hroník, F. (1999). Jak se nespálit při výběru zaměstnanců.
 • Koubek, J. (1996). Personální práce v malých podnicích. Grada Publishing, Praha.
 • Koubek, J. (2012). Řízení lidských zdrojů. Praha.
 • Müller-Thurau, C .P. (2011). 101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru. . Praha:Grada.
 • ŘEZNÍČEK, P.:. (2005). Personalistika.. Praha, ASPI.
 • Siegel, Z. (2012). Jak hledat a najít zaměstnaní. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 2 Zimní