Předmět: Psychologie zrakově postižených

« Zpět
Název předmětu Psychologie zrakově postižených
Kód předmětu PCH/PZZP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kimplová Tereza, PhDr. Ph.D.
 • Lečbych Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Zrakové vady, nejčastější diagnózy očních vad a nemocí v dětském věku i v dospělosti. Oftalmologické základy. Rozdělení zrakových vad dle stupně vidění. 2. Ztráta zraku v dětství a v dospělosti. Ztráta zraku a změna osobnosti. 3. Tradiční a alternativní model rehabilitace po ztrátě zraku. 4. Akceptace zrakového postižení (přijetí a nepřijetí vady u dítěte, u dospělých osob se zbytky zraku, slabozrakých a nevidomých). 5. Postoje a předsudky. Předsudky v odborných kruzích. Nejčastější mýty a realita o lidech se zrakovým postižením. 6. Systém služeb pro děti a dospělé se zrakovým postižením v ČR I. Historie péče o občany se zrakovým postižením versus současná situace. 7. Psychologické služby poskytované občanům se zrakovým postižením. 8. Zásady pro psychologické vyšetření osob se zrakovým postižením. 9. Psychodiagnostika. Výsledky dosavadních výzkumů. 10. Zásady správné mezilidské pomoci. Komunikace s lidmi se zrakovým postižením.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Nácvik pohybových a pracovních dovedností, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vhled a porozumění psychologickým aspektům života se zrakovým postižením. Studenti se seznámí se zrakovým postižením a s nutnou změnou životního stylu po ztrátě zraku. Předmět se také dotýká problematiky zrakového postižení v dětském věku a výchovy zrakově postiženého dítěte. Studenti získají přehled o současném systému služeb poskytovaných lidem se zrakovým postižením a možnou psychologickou pomocí. Důležitým tématem jsou předsudky a stereotypy společnosti vůči takto postiženým lidem. Výuka je vedena praktickou formou s cílem naučit studenty především zásady správné mezilidské pomoci a komunikaci se zrakově postiženými a dále předat poznatky z psychologického poradenství.
Orientuje se v nejčastějších diagnózách očních vad a nemocí v dětském věku i v dospělosti. Akceptuje psychologické odlišnosti dopadů ztráty zraku v dětství a v dospělosti. Získává poznatky důležité pro práci s postoji a předsudky vůči zrakově postižným lidem. Orientuje se v psychologických službách poskytovaných občanům se zrakovým postižením. Osvojuje si zásady pro psychologické vyšetření osob se zrakovým postižením. Ovládá zásady správné mezilidské pomoci a komunikace se zrakově postiženým.
Předpoklady
Orientace v klinické a sociální psychologii.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Docházka 100% v případě blokové výuky. Závěrečná esej.
Doporučená literatura
 • Čálek, O. (1992). Možnosti poradenské pomoci při prevenci výchovných obtíží.. Praha: Karolinum.
 • Květoňová - Švecová, L. (2004). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido.
 • Ludíková, L. (1988). Tyflopedie I. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • ŘÍČAN, P., VÁGNEROVÁ, M. a kol. (1991). Dětská klinická psychologie. Praha : Avicenum.
 • Vágnerová M. (2004). Psychologie handicapu. Praha Karolinum.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 Zimní