Předmět: Kvalitativní metodologie

« Zpět
Název předmětu Kvalitativní metodologie
Kód předmětu PCH/QMD
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dolejš Martin, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Filozofické kořeny kvalitativního přístupu - historický vývoj v psychologii Aplikační možnosti kvalitativního výzkumu Základní charakteristiky kvalitativního výzkumu Nepravděpodobnostní metody výběru participantů Metody získávání dat (rozhovor, pozorování, ohnisková skupina, analýza dokumentů?) Komplexnější kvalitativní výzkumné designy Postupy analýzy a interpretace dat zakotvená teorie, narativní přístup, IPA v praxi Techniky zvyšování validity kvalitativních zjištění Kritéria hodnocení kvality kvalitativních studií

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 3 hodiny za semestr
  • Semestrální práce - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
V této disciplíně se studenti seznámí se základy kvalitativního přístupu ve vědách o člověku, filozofických kořenech tohoto přístupu a jeho odlišnostech od přístupu kvantitativního. Dále budou uvedeni do problematiky nepravděpodobnostních výběrů, nejpoužívanějších kvalitativních designů a pozice kvalitativně orientovaného výzkumníka v souvislosti s odlišným pojetím validity. Filozofické kořeny kvalitativního přístupu - historický vývoj v psychologii Aplikační možnosti kvalitativního výzkumu Základní charakteristiky kvalitativního výzkumu Nepravděpodobnostní metody výběru participantů Metody získávání dat (rozhovor, pozorování, ohnisková skupina, analýza dokumentů?) Metody zpracování a analýza kvalitativních dat Komplexnější kvalitativní výzkumné designy Postupy analýzy a interpretace dat Zakotvená teorie, narativní přístup, IPA v praxi Techniky zvyšování validity kvalitativních zjištění Kritéria hodnocení kvality kvalitativních studií
Znalosti po ukončení semináře: Student se orientuje v základních pojmech, definicích kvalitativního výzkumu a v jeho diskurzu. Student rozumí a orientuje se v kvalitativním designu a základních kvalitativních metodách. Student se orientuje v meodách výběru respondentů pro kvalitativně orientovaný výzkum. Dovednosti po ukončení semináře: Student chápe a využívá základní kvalitatitivní meotdy sběru dat. Student samostatně provádí zpracování a analýzy kvalitativních dat. Student realizuje základní jednoduchý kvalitativně orientovaný výzkum.
Předpoklady
Předpokladem pro tento povinný předmět (A) je absolvování: ZM1B, ZM2B, KMB, EM1B. Předmět typu A zakončen zkouškou složenou z: A) testu (30 otázek/60 bodů); otázky různých forem; správná (úplná) odpověď = 2 body; špatná (neúplná) odpověď = 0 bodů; B) 5-8 stránkovou seminární prácí; výtah ze zahraničního výzkumného kvalitativně (max. smíšený design) orientovaného výzkumu/projektu; formát podle norem katedry (max. 40 bodů); odevzdaná nejpozději 28/04/2013 (v tištěné podobě do schránky nebo vlastních rukou); neakceptování pozdějšího odevzdání; na google doc vytvořený tabulkový soubor pro zapisování jmen a názvů; projekty se nesmí shodovat; tedy každý student jiný výzkum; C) 100 % účast na přednáškovém bloku. Hodnocení: A = min. 95 bodů B = min. 90 bodů C = min. 85 bodů D = min. 80 bodů E = min. 70 bodů F = min. 69 bodů

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Seminární práce

Studenti nastudují povinnou literaturu a prezentace z přednášek.Předmět bude zakončen závěrečnou zkouškou formou písemného testu, který bude ověřovat znalosti i praktické dovednosti z předmětu. Dodržení stanovené docházky (absence) na přednášky a cvičení. Aktivní vypracování seminární práce. Literatura: Povinná: Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada. Doporučená: Morgan, D.L. (2001). Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Seidman. I. (1997). interviewing as qualitative research. Teachers College, Columbia Strauss A. a Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Hartnoll, R. a kol. (2003). Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule - Snowball Sampling. Praha: RVKPP.
Doporučená literatura
  • Michal Miovský. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr