Předmět: Kvalitativní metodologie

« Zpět
Název předmětu Kvalitativní metodologie
Kód předmětu PCH/QMEB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dolejš Martin, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Filozofické kořeny kvalitativního přístupu - historický vývoj v psychologii Aplikační možnosti kvalitativního výzkumu Základní charakteristiky kvalitativního výzkumu Nepravděpodobnostní metody výběru participantů Metody získávání dat (rozhovor, pozorování, ohnisková skupina, analýza dokumentů?) Komplexnější kvalitativní výzkumné designy Postupy analýzy a interpretace dat zakotvená teorie, narativní přístup, IPA v praxi Techniky zvyšování validity kvalitativních zjištění Kritéria hodnocení kvality kvalitativních studií

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 18 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
V této disciplíně se studenti seznámí se základy kvalitativního přístupu ve vědách o člověku, filozofických kořenech tohoto přístupu a jeho odlišnostech od přístupu kvantitativního. Dále budou uvedeni do problematiky nepravděpodobnostních výběrů, nejpoužívanějších kvalitativních designů a pozice kvalitativně orientovaného výzkumníka v souvislosti s odlišným pojetím validity. Filozofické kořeny kvalitativního přístupu - historický vývoj v psychologii Aplikační možnosti kvalitativního výzkumu Základní charakteristiky kvalitativního výzkumu Nepravděpodobnostní metody výběru participantů Metody získávání dat (rozhovor, pozorování, ohnisková skupina, analýza dokumentů?) Metody zpracování a analýza kvalitativních dat Komplexnější kvalitativní výzkumné designy Postupy analýzy a interpretace dat Zakotvená teorie, narativní přístup, IPA v praxi Techniky zvyšování validity kvalitativních zjištění Kritéria hodnocení kvality kvalitativních studií
Znalosti po ukončení semináře: Student se orientuje v základních pojmech, definicích kvalitativního výzkumu a v jeho diskurzu. Student rozumí a orientuje se v kvalitativním designu a základních kvalitativních metodách. Student se orientuje v meodách výběru respondentů pro kvalitativně orientovaný výzkum. Dovednosti po ukončení semináře: Student chápe a využívá základní kvalitatitivní meotdy sběru dat. Student samostatně provádí zpracování a analýzy kvalitativních dat. Student realizuje základní jednoduchý kvalitativně orientovaný výzkum.
Předpoklady
Místo a čas: Pondělí 11:30-13:00 Učebna 215 Předmět typu A zakončen zkouškou složenou z: A) testu (30 otázek/60 bodů) - otázky různých forem; správná (úplná) odpověď = 2 body; špatná (neúplná) odpověď = 0 bodů; B) účast na projektu; skupinová evaluace; 100-90% = 40 bodů; 89-80% = 35 bodů; 79-50% = 20 bodů a 49-0% = 0 bodů; škrtám nejlepší a nejhorší výsledek; C) účast na 80 % Hodnocení: A = min. 95 bodů B = min. 90 bodů C = min. 85 bodů D = min. 80 bodů E = min. 70 bodů F = min. 69 bodů Test: Odborné informace, poznatky ze základní literatury Odborné informace, poznatky z přednášek Termíny: 19/09 - základní pojmy, historie a aplikační možnosti kvalitativního výzkumu a výzkumný plán, příprava a proces výzkumu, metody výběru výzkumného souboru 26/09 - metody získávání dat I - pozorování 03/10 - metody získávání dat II - interview 10/10 - metody získávání dat III - ohnisková skupina 14/10 - odborný workshop doc. PhDr. Jan Slavík - téma Zakotvená teorie; jedná se o pátek; náhrada za 24/10 a 31/10 - při neúčasti započítáno 2 absence; místnost číslo 215; od 8:00-11:15; 17/10 - metody získávání dat IV - další metody 24/10 - studijní volno, příprava projektů, náhrada za odborný ws 31/10 - studijní volno, příprava projektů, náhrada za odborný ws 07/11 - metody zpracování kvalitativních dat 14/11 - metody analýzy kvalitativních dat 21/11 - prezentace projektů - 2 projekty (35 minut prezentace + 5 minut diskuze) 28/11 - prezentace projektů - 2 projekty (35 minut prezentace + 5 minut diskuze) 07/12 - prezentace projektů - 2 projekty (35 minut prezentace + 5 minut diskuze) 12/12 - zápočtový test; 2 skupiny 11:30-12:00 a 12:15-12:45; termín bude vypsán v IS STAG Praktické cvičení: 6 týmů 6 témat Tým vytvořit sadu otázek na zadané téma Respondenti - vysokoškolský studenti - (etika) Vytvořit plán kvalitativního výzkumu Každý člen týmu musí udělat 2 interview Každý člen týmu zpracuje primární data - transkripce Individuální a skupinové kódování Analýza dat a tvorba závěrečné prezentace Prezentace výsledků ale i zamyšlení jak se pracuje v týmu; silné, slabé, kladné a záporné stránky výzkumného projektu a skupiny výzkumníků (swot analýza) Délka prezentace - 35 minut + 5 diskuze Témata: 1) Povinnosti a úkoly u odborných předmětů (seminární práce, písemné úkoly, ústní referáty - co je efektivnější, co je preferovanější atd.) - 2 projekty 2) Studium na Katedře Psychologie - 2 projekt 3) Volná témata vztahující se k FF či Katedře psychologie - 2 projekt

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Seminární práce

Předmět typu A zakončen zkouškou složenou z: A) testu (30 otázek/60 bodů) otázky různých forem; správná (úplná) odpověď = 2 body; špatná (neúplná) odpověď = 0 bodů; B) účast na projektu; skupinová evaluace; 100-90% = 40 bodů; 89-80% = 35 bodů; 79-50% = 20 bodů a 49-0% = 0 bodů; škrtám nejlepší a nejhorší výsledek; C) maximální neúčastí na dvou Hodnocení: A = min. 95 bodů B = min. 90 bodů C = min. 85 bodů D = min. 80 bodů E = min. 70 bodů F = min. 69 bodů Test: Odborné informace, poznatky ze základní literatury Odborné informace, poznatky z přednášek Test: Odborné informace, poznatky ze základní literatury Odborné informace, poznatky z přednášek Literatura: Povinná: Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada. Doporučená: Morgan, D.L. (2001). Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Seidman. I. (1997). interviewing as qualitative research. Teachers College, Columbia Strauss A. a Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Hartnoll, R. a kol. (2003). Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule - Snowball Sampling. Praha: RVKPP. Plus další poslané dokumenty
Doporučená literatura
  • Michal Miovský. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 2 Zimní