Předmět: Kvalitativní metodologie

« Zpět
Název předmětu Kvalitativní metodologie
Kód předmětu PCH/QMK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dolejš Martin, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Filozofické kořeny kvalitativního přístupu - historický vývoj v psychologii Aplikační možnosti kvalitativního výzkumu Základní charakteristiky kvalitativního výzkumu Nepravděpodobnostní metody výběru participantů Metody získávání dat (rozhovor, pozorování, ohnisková skupina, analýza dokumentů?) Komplexnější kvalitativní výzkumné designy Postupy analýzy a interpretace dat zakotvená teorie, narativní přístup, IPA v praxi Techniky zvyšování validity kvalitativních zjištění Kritéria hodnocení kvality kvalitativních studií

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
V této disciplíně se studenti seznámí se základy kvalitativního přístupu ve vědách o člověku, filozofických kořenech tohoto přístupu a jeho odlišnostech od přístupu kvantitativního. Dále budou uvedeni do problematiky nepravděpodobnostních výběrů, nejpoužívanějších kvalitativních designů a pozice kvalitativně orientovaného výzkumníka v souvislosti s odlišným pojetím validity. Filozofické kořeny kvalitativního přístupu - historický vývoj v psychologii Aplikační možnosti kvalitativního výzkumu Základní charakteristiky kvalitativního výzkumu Nepravděpodobnostní metody výběru participantů Metody získávání dat (rozhovor, pozorování, ohnisková skupina, analýza dokumentů?) Metody zpracování a analýza kvalitativních dat Komplexnější kvalitativní výzkumné designy Postupy analýzy a interpretace dat Zakotvená teorie, narativní přístup, IPA v praxi Techniky zvyšování validity kvalitativních zjištění Kritéria hodnocení kvality kvalitativních studií
Znalosti po ukončení semináře: Student se orientuje v základních pojmech, definicích kvalitativního výzkumu a v jeho diskurzu. Student rozumí a orientuje se v kvalitativním designu a základních kvalitativních metodách. Student se orientuje v meodách výběru respondentů pro kvalitativně orientovaný výzkum. Dovednosti po ukončení semináře: Student chápe a využívá základní kvalitatitivní meotdy sběru dat. Student samostatně provádí zpracování a analýzy kvalitativních dat. Student realizuje základní jednoduchý kvalitativně orientovaný výzkum.
Předpoklady
Předpokladem pro tento povinný předmět (A) je absolvování: ZM1B, ZM2B, KMB, EM1B. Místo a čas a termín: 04/04 - učebna 232 - 13:00-16:15 Předmět typu A zakončen zkouškou složenou z: A) testu (30 otázek/60 bodů) - otázky různých forem; správná (úplná) odpověď = 2 body; špatná (neúplná) odpověď = 0 bodů; B) 10 stránkovou seminární prácí - výtah ze zahraničního výzkumného kvalitativně orientovaného výzkumu/projektu (max. smíšený design); - odevzdaná nejpozději 31/04/2013 (v tištěné podobě do schránky nebo do vlastních rukou); - neakceptování pozdějšího odevzdání (0 bodů); - na google doc vytvořený tabulkový soubor pro zapisování jmen a názvů - projekty se nesmí shodovat - tedy každý student jiný výzkum; bude součástí informace o předmětu; - max. 40 bodů; při nekvalitním zpracování či nesplnění podmínek seminární práce nižší počet bodů; - obsah (povinný): - úvod (teoretické zakotvení) - výzkumný soubor - metody sběru dat (podrobnější popis) - výsledky výzkumu - diskuze nad výsledky - diskuze nad projektem ? kladné, záporné proměnné v prezentovaném výzkumu C) 100 % účast na přednáškovém bloku Hodnocení: A = min. 95 bodů B = min. 90 bodů C = min. 85 bodů D = min. 80 bodů E = min. 70 bodů F = min. 69 bodů Test: Odborné informace, poznatky ze základní literatury, z poskytnutých zdrojů a z prezentací

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Seminární práce

Studenti nastudují povinnou literaturu a prezentace z přednášek.Předmět bude zakončen závěrečnou zkouškou formou písemného testu, který bude ověřovat znalosti i praktické dovednosti z předmětu. Dodržení stanovené docházky (absence) na přednášky a cvičení. Aktivní vypracování seminární práce nebo aktivní účast na studentském projektu. Literatura: Povinná: Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada. Doporučená: Morgan, D.L. (2001). Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Seidman. I. (1997). interviewing as qualitative research. Teachers College, Columbia Strauss A. a Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Hartnoll, R. a kol. (2003). Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule - Snowball Sampling. Praha: RVKPP.
Doporučená literatura
  • Michal Miovský. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr