Předmět: Rorschachova metoda 2

« Zpět
Název předmětu Rorschachova metoda 2
Kód předmětu PCH/RM2CN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lečbych Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Úvod do Exnerova systému a) Historie vývoje a kořeny b) Administrace - rozsazení, testové zásady, instrukce, průběh asociační fáze, inquiry, chování v průběhu testu, c) Problematika dlouhých a krátkých protokolů d) Skórování - Typ uchopení, Vývojová kvalita DQ, organizační aktivita 2) Skórování odpovědí dle Exnerova systému a) Determinanty (Tvarové, pohybové, achromatické, chromatické, reflexe...) b) Kvalita formy c) Párové odpovědi 3) Skórování odpovědí dle Exnerova systému a) Obsahy b) Populární odpovědi c) Neobvyklé verbalizace, neadekvátní kombinace a logika, speciální charakteristiky obsahů, barvové fenomény 4) Speciální skóry, Strukturální souhrn, propočty a) Vyzývací hodnota tabulí b) Souhrny c) Základy propočtů (Core, Afektivní, Interpersonální, Vnímání sebe, Processing, Mediace, Ideace, 6 globálních indexů) 5) Doplňkové škály a jejich klinická užitečnost a) Škála orální závislosti dle Maslinga - ROD b) Škála zralosti autonomie dle Urista - MOA c) Škála primitivních psychických obran dle Lernera d) Škála falešného Self e) Weinerův přístup - 6. oblastí adaptace 6) Semináře - Interpretace sekcí, aplikační možnosti a. Jádrová sekce, Afektivní sekce b. Interpersonální sekce c. Vnímání sebe d. Processing e. Mediace a Ideace

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úvod do skórování a interpretace Rorschachovy metody prostřednictvím Exnerova Comprehensive system. Ukázky klinické aplikace a aplikace v psychologii práce a klinické psychologii.
Schopnost samostatně skórovat protokoly prostřednictvím základních skórů obsažených v Exnerově systému. Schopnost aplikovat základní principy interpretace podle Exnerova systému.
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty magisterského oboru psychologie, kteří absolvovali Klinickou psychologii a Psychologickou diagnostiku v předešlém studiu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Samostatné skórování modelového protokolu.
Doporučená literatura
  • ČERMÁK, I., ŽENATY, J. (Eds.). Rorschach a projektivní metody. Ročenka České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody 2005. Praha: MSD.
  • ČERMÁK, I., ŽENATÝ, J., TELEROVSKÝ, R. (Eds.). Rorschach a projektivní metody. Ročenka České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody 2006. Praha: IPVZ..
  • EXNER, J. E., ERDBERG, P. The Rorschach. A Comprehensive System. Volume 2: Advanced Interpretation (3rd ed.). New Jersey: Wiley..
  • EXNER, J. E. The Rorschach. A Comprehensive System. Volume 1: Basic Foundations and Principles of Interpretation (4th ed.). New Jersey: Wiley..
  • ŘÍČAN, P., ŠEBEK, M., ŽENATÝ, J., MORÁVEK, S. (1981). Úvod do Rorschachovy metody.. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p.
  • TELEROVSKÝ, R., ŽENATÝ, J., ČERMÁK, I. (Eds.). Rorschach a projektivní metody. Ročenka České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody 2007. Praha: IPVZ..
  • TELEROVSKÝ, R., ŽENATY, J., ČERMÁK, I. (Eds.). Rorschach a projektivní metody.. České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody 2007. Praha: IPVZ.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr