Předmět: Rorschachova metoda 3

« Zpět
Název předmětu Rorschachova metoda 3
Kód předmětu PCH/RME3N
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lečbych Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Vybrané směry vývoje ROR metody: percepčně kognitivní, psychodynamická, vývojová, psychometrická - Vývoj psychometrického systému, Exner CS, R-PAS - Percepčně kognitivní proces a jeho studium: Integrace senzorické zkušenosti a testování reality - Emoce a kognice: pozitivní a negativní afektivita, afektivní styl, alexithymie - Objektní vztahy a teorie citové vazby: mentalizace, doplňkové ROR škály - Počítačem asistované vyhodnocení metody

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení studentů s integrativním přístupem k interpretaci ROR metody. Seznámení studentů s linií interpretace vývojovou, psychodynamickou, psychometrickou, percepčně kognitivní. Aplikace postupů na oblast percepce a kognice, vztahu kognice a emocí, interpersonálních vlastností osobnosti.
Schopnost aplikovat rozličné interpretační rámce při analýze konkrétního případu.
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty magisterského oboru psychologie, kteří absolvovali Klinickou psychologii a Psychologickou diagnostiku v předešlém studiu. Podmiňujícími předměty jsou Rorschachova metoda 1 a Rorschachova metoda 2.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Osobní a aktivní účast, aktivita na semináři. Požadavky v souladu s minimálními standardy Katedry psychologie FF UP.
Doporučená literatura
  • EXNER, J. E., Jr. (2009). A Rorschach Workbook for the Comprehensive System (5.th ed). Praha: Testcentrum.
  • EXNER, J. E. The Rorschach. A Comprehensive System. Volume 1: Basic Foundations and Principles of Interpretation (4th ed.). New Jersey: Wiley..
  • Meyer, J. G. et al. (2011). Rorschach performance assessment system. Toledo.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr