Předmět: Soc. služby a člověk s handicapem

« Zpět
Název předmětu Soc. služby a člověk s handicapem
Kód předmětu PCH/SHC
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Význam a místo sociálních služeb v sociálním systému Principy a hodnoty sociální reformy Cíle a vlastnosti sociálních služeb Triáda: poskytovatel - uživatel - zřizovatel Typologie sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Sociální práce jako společenskovědní disciplína Sociální práce jako oblast praktické činnosti - metody sociální práce Úrovně sociální práce - mikro-, střední a makro-úroveň Úskalí pomáhajících profesí - supervize Etika v sociální práci

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Pozorování
  • Domácí příprava na výuku - 13 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Exkurze - 11 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předat studentům zájem o problematiku sociální práce a sociálních služeb a uvést je do této problematiky
studenti: -budou se orientovat v oblasti pomoci lidem s handicapem -budou znát širší kontext, ve kterém se tato pomoc odehrává -budou znát typologii sociálních služeb, hlavní cílové skupiny s jejich specifiky -dokáží vysvětlit smysl standardů kvality sociálních služeb
Předpoklady
ukončení 1.bloku studia psychologie, zájem o sociální problematiku

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Analýza výkonů studenta, Didaktický test

- návštěva zařízení, které poskytuje sociální služby (referování na semináři nebo vypracování písemné zprávy z návštěvy) - prokázání praktického porozumění základním principům a hodnotám v sociální sféře - prostudování doporučených titulů -zvládnutí znalostního testu (podkladem jsou klíčová slova)
Doporučená literatura
  • Kopřiva,K. Lidský vztah jako součást profese. 2.vyd. Praha: Portál, 1997..
  • Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003..
  • Matoušek,O. Sociální služby v praxi. Praha: Portál,2006..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr