Předmět: Sociální komunikace

« Zpět
Název předmětu Sociální komunikace
Kód předmětu PCH/SKK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení a funkce lidské komunikace 2. Poruchy a bariery v interpersonální komunikaci 3. Verbální komunikace 4. Empatie, umění sdělovat a umění naslouchat 5. Teorie neverbální komunikace a její základní charakteristiky 6. Konflikty, zvládání konfliktů 7. Asertivita, základní pojmy a techniky 8. Druhy skupinové komunikace- typy komunikačních struktur 9. Poruchy v interpersonální komunikaci 10. Mezikulturní komunikace

Studijní aktivity a metody výuky
Projekce (statická, dynamická)
  • Příprava na zápočet - 2 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Teoretické aspekty verbální a neverbální komunikace, komunikační styly, transakční analýza. Praktický nácvik při zjišťování a zvládání komunikačních nedostatků a nejistot, trénink veřejného vystupování.
komptence v rozsahu cíle předmětu
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na přednáškách, práce ve skupinách, vypracování zadáného úkolu.
Doporučená literatura
  • ? De Vito, J.A. (2001). Základy mezilidské komunikace. Praha.
  • Vybíral, Z. (2000). . Psychologie lidské komunikace. Praha.
  • Vybíral, Z. (2005). Psychologie komunikace. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr