Předmět: Pedagogickopsychologické poradenství

« Zpět
Název předmětu Pedagogickopsychologické poradenství
Kód předmětu PCH/SKOPM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
 • Šmahajová Veronika, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Pedagogicko psychologické poradenství u nás - význam, vývoj, současnost - Terminologické otázky, definice a teoretická východiska ped.-psych.poradenství - Systém ped.-psych.poradentsví v kontextu změn v oblasti školství - Práce psychologa v různých typech školských poradenských zařízení - Pedagogicko psychologická diagnostika - zásady při zpracovávání písemných zpráv - Pedagogicko psychologická intervence - zásady poradenského přístupu - Otázky školské integrace - role školního psychologa - Šikana a jiné druhy násilí ve škole - Poradenství pro nadané a talentované - Výchova k volbě povolání, kariérové poradenství - Etika v ped.psych.poradenství

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Pracovní činnosti (dílny)
 • Exkurze - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 13 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 26 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zorientovat se v systému ped.psych.poradenství a získat znalosti a dovednosti pro poradenskou psychologickou práci v této oblasti
Student bude mít znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce poradenského psychologa ve školských porad.zařízeních
Předpoklady
Absolvování 2.bloku studia psychologie, zájem o poradenskou práci v oblasti školství, absolvování stáže ve školském poradenském zařízení.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

-aktivní účast na seminářích -vlastní prezentace zkušeností z praxe nebo exkurze -prokázání znalostí a prostudování zadané literatury
Doporučená literatura
 • Hadj Moussová,Z., Valentová,L. a kol. Poradenské teorie a strategie. Praha:UK, 2002..
 • Krejčová, L., Mertin, V. (Eds.). (2010). Pedagogická intervence u žáků ZŠ.. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.
 • Kucharská,A. a kol. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve SPC. Praha:IPPP ČR, 2007..
 • Pešová,I.,Šamalík,M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha:Grada,2006..
 • Zdeněk Matějček. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství.. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 2 Zimní