Předmět: Self management 1

« Zpět
Název předmětu Self management 1
Kód předmětu PCH/SM1
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rudolfová Darina, Mgr.
 • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
 • Vavrysová Lucie, Mgr.
 • Seitl Martin, PhDr.
Obsah předmětu
Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta (základ) k sebeřízení: 1. Metody sebepoznání (registrace a analýza vlastního myšlení, chování a jednání, zpětná vazba od druhých, psychologická diagnostika) 2. Vlivy na sebepoznání (vliv osobnosti, kultury, pohlaví a další) 3. Dispozice k výkonu v rámci sebeřízení: Koncentrace pozornosti Stres, práce se stresem, relaxační techniky, psychická odolnost Time-management (časový snímek dne, zloději času, metody řízení času, metody plánování dne, plánovací nástroje) Paměť a kreativita 4. Dispozice k aktivnímu přístupu k cílům: Motivy a potřeby Sebemotivace (aspirace, volní vlastnosti, orientace na cíle, stanovování cílů) Vnější motivace (v rámci firmy) a mimofiremní vlivy Kariérové kotvy 5. Dispozice k hodnocení: Hodnoty a postoje Interpersonální hodnoty Tento předmět vznikl díky projektuCZ.1.07/2.2.00/28.0138 Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
 • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 36 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti sebepoznání, sebeuvědomění a sebeřízení. Cílem je rozpoznat jaké schopnosti, dovednosti a kompetence mohou u sebe vzhledem ke svému profesionálnímu zaměření rozvíjet a řídit, a naučit se s nimi aktivně pracovat.
Schopnost sebepoznání a sebeřízení Sebemonitoring Zná své kompetence a umí je uplatnit Chápe potřebu dalšího profesního růstu
Předpoklady
Bez předpokladů.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Teoretická zkouška, obhajoba vlastní práce před skupinou ve výuce.
Doporučená literatura
 • Černý,V.:. Jak na jednotlivé typy lidí, Computerpress, Praha, 2000.
 • Heppel,M.:. Jak získat hodinu denně, GradaPublishing,a.s., Praha, 2012.
 • Jarošová a kol.:. Trénink sociálních a manažerských dovedností, Management press, Praha 2001.
 • Jay,R., Templar,R.:. Velká kniha manažerských dovedností, GradaPublishing a.s., 2006.
 • Kern,H., Mehlová,Ch., Nolz,H., Peter,M., Winter-Spergerová,R.:. Přehled psychologie, Portál, Praha,2012.
 • Křivohlavý,J.:. Psychologie zdraví, Portál s.r.o., Praha 2001.
 • Littauerová,F.:. Osobnosti plus, Medium Praha, 1997.
 • Lojda,J.:. Manažerské dovednosti, GradaPublishing,a.s., Praha, 2011.
 • Provazník,V. a kol.: Psychologie pro ekonomy. GradaPublishing, spol. s r.o., 1997.
 • Richards,M.:. Stres, Management do kapsy, Portál, Praha 2006.
 • Říčan, p.:. Psychologie, 3., doplněné vydání, Portál, Praha 2009.
 • Toman, I.:. Motivace zvenčí je jako smrad, Taxusinternational s.r.o., Praha 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 Zimní