Předmět: Statistické metody v psychologii 2

« Zpět
Název předmětu Statistické metody v psychologii 2
Kód předmětu PCH/SMP2K
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dostál Daniel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz obsahuje tyto tematické celky: 1. datová matice, testy statistických hypotéz I 2. testy statistických hypotéz II, ukazatele míry účinku 3. parametrické testy I (t-testy, Welchův test) 4. parametrické testy II (F test, testy Pearsonova korelačního koeficientu) 5. analýza rozptylu, problém mnohonásobného testování, post-hoc 6. předpoklady parametrických testů a jejich ověřování 7. analýza síly testu 8. kontingenční tabulky, testy dobré shody 9. neparametrické testy I 10. neparametrické testy II (pořadová ANOVA, Spearmanův korelační koeficient) 11. výběr statistického testu

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Ústředním tématem kurzu je testování statistických hypotéz. Studenti porozumí logice inferenční statistiky a principu základních statistických testů. Kromě statistické významnosti jim bude představen i koncept praktické významnosti a síly statistického testu. V neposlední řadě budou studentům představeny slabiny a omezení využití testů statistických hypotéz ve výzkumné praxi. Získané dovednosti jsou procvičovány v programu STATISTICA 12.
Absolvováním tohoto kurzu student získá schopnost formulovat statistickou hypotézu, vybrat vhodný test k jejímu ověření, provést jej s pomocí statistického programu a interpretovat získané výsledky. Mimoto, se studenti porozumí konceptu míry účinku, síly testu, její analýzy a dalším.
Předpoklady
Absolvování předmětu Statistické metody v psychologii 1. Do kurzu se studenti můžou zapsat i v případě, že tuto podmínku nesplňují.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou. Pro získání zápočtu musí studenti a) vypracovat v řádném termínu domácí úkoly, pro úspěšné splnění se požaduje alespoň 80 % bodů) a b) uspět v zápočtovém testu, které opět spočívá v samostatné práci s daty (především výběr, vyhodnocení a interpretace statistického testu). Zápočtový test skládá z osmi úkolů, které se budou vždy (nebo skoro vždy) týkat přidělené datové tabulky. Úkoly budou uspořádány ve čtyřech dvojicích. První úkol z dvojice spočívá ve výběru, provedení a interpretaci testu. Druhý úkol z každé dvojice se bude týkat nějaké pokročilejší znalosti (např. výpočet ukazatele míry účinku, analýzu síly testu, počítání p-hodnoty z daného rozdělení, srovnání dvou výběrových korelačních koeficientů, převádění dvoustranné p-hodnoty na jednostrannou...). Zkouška probíhá prostřednictvím ústního přezkoušení z teorie statistických testů (tzn. látky obsažené ve skriptech). Student si losuje dva pojmy (viz klíčové pojmy níže). Jde zejména o vysvětlení funkce jednotlivých testů (a dalších postupů), jejich omezení, rozeznání typických problémů, kdy bylo možné test využít, a schopnost interpretovat nalezené výsledky. Při zkoušce je přihlíženo k výsledku studenta na zápočtovým testu. Klíčové pojmy: hypotéza alternativní a nulová, testová statistika, p-hodnota, hladina významnosti, kritický obor, jednostranný a dvoustranný test, chyba prvního a druhého druhu, míra účinku, síla testu, silofunkce, relativní eficience, jednovýběrový a párový t-test, t-test pro dva nezávislé výběry a Welchův test, F-test, testy Pearsonova korelačního koeficientu (pomocí t-rozdělení i pomocí Fisherovy Z transformace), ANOVA a Welchova ANOVA, Tukeyho a Scheffého test, test dobré shody, test nezávislosti (homogenity) a Fisherův faktoriálový test, McNemarův test, znaménkový test, Wilcoxonův test, Mann-Whitneyův U-test, test Spearmanova korelačního koeficientu, Kruskal-Wallisův test
Doporučená literatura
  • Reiterová, E.: Základy statistiky pro studenty psychologie, UP Olomouc, 2009. Swoboda, H.: Moderní statistika, Svoboda Praha, 1977..
  • Daniel Dostál. (2016). Statistické metody v psychologii.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr