Předmět: Sociální psychologie

« Zpět
Název předmětu Sociální psychologie
Kód předmětu PCH/SPD
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šmahaj Jan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Experimentální sociální psychologie 2) Aplikační rozměr sociální psychologie 3) Kritika sociální psychologie 4) Sociální motivace 5) Skupinový výkon 6) Vedení skupiny 7) Problém osobnosti v sociální psychologii 8) Sociální identita 9) Sociální psychologie a kyberprostor 10) Změna postojů

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 11 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu získá student rozhled o specifických tématech sociální psychologie. Jednotlivé teoretické okruhy jsou aplikovatelné i do běžného života. Student tak získá možnost praktického využití získaných poznatků.
Student získá kompetence dané osnovou kurzu.
Předpoklady
Zájem o obor. Základní orientace v obecné psychologii. Podmínkou je absolvování předmětu Úvod do sociální psychologie.
PCH/USPD
----- nebo -----
PCH/USPK

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Analýza výkonů studenta, Seminární práce

Aktivní zapojení do průběhu výuky. Podmínka k udělení zápočtu je minimálně 70% úspěch v písemném testu a odevzdání písemné práce na studentem zvolené téma.
Doporučená literatura
 • Fiske, S., T., Gilbert, D. T., Lindzey, G. (2003). Social Psychology: Experimental adn Critical Approaches. USA.
 • Hewstone, M., Stroebe, W.:. (2006). Sociální psychologie.. Praha: Portál.
 • Rogers, W. (2011). Social Psychology: Experimental adn Critical Approaches. USA.
 • Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie - 2. přepracované a rozšířené vydání.. Praha: Grada.
 • Zanna, M. P. (2011). Advances in Experimental Social Psychology. USA.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr