Předmět: Školní psychologie

« Zpět
Název předmětu Školní psychologie
Kód předmětu PCH/SPN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Školní psycholog jako psycholog školy (podpora klimatu školy, spolupráce s vedením na rozvoji a zlepšování kvality vzdělávání, škola jako součást komunity, spolupráce školy s rodiči a komunitou) 2.Adaptační a kohezivní programy pro žáky a učitele (nabídka, organizace, vytváření programu, hodnocení) 3.Prevence neúspěšnosti ve škole (podpora dovednosti učit se, poznání vlastního učebního stylu, participace na organizaci doučování pro žáky) 4.Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci školního psychologa (orientační dg.rozumových schopností, specifických vývojových poruch, osobnostních charakteristik, vztahů ve třídě) 5.Práce se třídami (komunitní kruh, pravidla soužití, tématika, intervence, krizová intervence) 6.Profesní poradenství v práci školního psychologa 7.Konzultační model práce školního psychologa

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 26 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 13 hodin za semestr
 • Exkurze - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Školní psychologie se v současné době stává oborem, který se v našem státě začíná etablovat a v budoucnosti s ním počítá školská politika. Je tedy potřeba znát kontext jejího vzniku, orientovat se v tom, jaké místo zaujímá v systému ped.psych. poradenství, co může nabídnout, jaké používá metody.
Znalosti - student: -Popíše principy poskytování školních psychologických služeb -Vysvětlí vztahovou síť školy a funkce jednotlivých jejích subjektů -Zná principy tvorby adaptačního programu -Zná diagnostické metody používané při práci ŠP -Vysvětlí vhodné postupy práce s různými typy třídních kolektivů Dovednosti - student: -Dokáže vytvořit program adaptačního pobytu pro konkrétní školu -Aplikuje principy správných postupů při psychologickém vyšetření dítěte -Aplikuje principy správných postupů šetření a intervence při práci se třídou
Předpoklady
Absolvování předmětu pedagogická psychologie, zájem o danou problematiku.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test, Rozbor portfolia studenta, Seminární práce

Aktivní zájem o danou disciplínu: Sledování informací o školní psychologii na internetu. Sledování aktuálního dění ohledně legislativních úprav v souvislosti se školní psychologií. Návštěva školního poradenského pracoviště - jeden den práce školního psychologa ve škole.
Doporučená literatura
 • Fischer, R. (1995). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál.
 • Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi, 3.vyd.. Praha: Portál.
 • gajdošová, E., Herényiová, G. (2006). Rozvíjení emoční inteligence žáků.. Praha: Portál.
 • Matějček, Z. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. 2. vyd. Praha: Portál.
 • Štech, S., Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr