Předmět: Speciální otázky poradenské psychologie

« Zpět
Název předmětu Speciální otázky poradenské psychologie
Kód předmětu PCH/SPORN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
" Poradenství a jeho vymezení vůči ostatních formám práce s klientem " První setkání - na co je třeba dopředu pamatovat " Uzavírání dohody s klientem a její naplňování " Specifika poradenské práce s různými věkovými skupinami " Specifika poradenské práce s jedincem, párem a rodinou " Osobnost klienta, typy klientů a formy přístupu k nim " Využití technik a her pro poradenskou práci " Možnosti zneužití nových informačních technologií a následná poradenská práce s touto problematikou

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je osvojení si základních postupů pro práci s klienty v rámci poradenského procesu. Důraz bude kladen na praktický nácvik a předávání informací a zkušeností z přímého kontaktu s různými specifickými skupinami klientů.
Student/ka si osvojí základní znalosti a dovednosti pro práci s klienty v poradenském procesu.
Předpoklady
zájem o psychologické poradenství, výhodou je vlastní zkušenost s aktivní prací s klienty

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Analýza výkonů studenta, Rozhovor

aktivní účast na výuce formou hraní rolí, Vypracování seminární práce - zápisu z konzultace formou hraní rolí
Doporučená literatura
  • DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. (1995). Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.. Praha.
  • Kopřiva, L. Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha 1997.
  • Timulák, L. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Portál, Praha 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr