Předmět: Sociální psychologie práce

« Zpět
Název předmětu Sociální psychologie práce
Kód předmětu PCH/SPPA
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lemrová Soňa, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
? Současné pojetí sociální psychologie práce. ? Intervence sociální psychologie práce v managementu. ? Psychologické aspekty lidské práce. ? Teorie pracovní motivace. ? Determinace a dynamika v pracovní motivaci. ? Motivace v psychologii organizace. ? Řízení pracovní motivace, motivační programy. ? Vedení lidí. Komunikování. ? Psychologie pracovních skupin. ? Základní formy chování a jednání jedince v organizaci. ? Nezaměstnanost, základní psychologické aspekty.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
Výstupy z učení
získání širšího penza speciálních poznatků psychologie práce a osvojení dovedností s vybranými postupy a metodami.
ziskání znalosti
Předpoklady
bez předchozích požadavků

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Seminární práce

Znalost probíraných témat(viz.obsah předmětu a zpracování seminární práce na jedno téma (min na 5 stran,vybrat z uvedených témat jedno, které bude podrobněji zpracována i z různých odborných zdrojů,s uvedením citací použitých literárních zdrojů) 1 tuzemský výzkum (ne průzkumy) ze sledované problematiky ? výzkumy publikované v odborném časopise NE starší 5 let ? za posledních 5 let (časopisecké zdroje dle anotace). (Pokud nebude k dispozici odborný článek na vybrané téma z českých zdrojů, lze nahradit 2 články zahraničními) a 1 zahraniční článeky či výzkumy ze sledované problematiky (originál článku lze k seminární práci přiložit) Čerpat pouze z databáze odborných psychol. Zdrojů:PsycINFO http:// search..ebscohost.com při zpracování seminární práce využívat (rešerše) JEN z ODBORNÝCH zdrojů (kromě odborných časopisů a literatury ? lze využít i jiné mediálních zdrojů noviny, časopisy, internet atd. ? ALE POUZE jako zdroje doplňkové)
Doporučená literatura
  • časopisecký zdroj. Československá psychologie.
  • Nakonečný, M. (2005). Sociální psychologie organizace. Praha: Grada.
  • Vtípil, Z. (2005). Sociální psychologie práce. Olomouc: FF UP Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr