Předmět: Pedagogickopsychologické poradenství, stáž

« Zpět
Název předmětu Pedagogickopsychologické poradenství, stáž
Kód předmětu PCH/SPS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Výběr zařízení, v nichž je možno provádět praxi, je omezen na ta zařízení, kde pracuje psycholog na plný úvazek - vybírat je možno z Pedagogicko-psychologických poraden, Speciálně-pedagogických center či Středisek výchovné péče v ČR. Základní nabídka pracovišť, kde může student vykonat praxi, je součástí Partnerské sítě Katedry psychologie. Student je v rámci praxe přítomen různorodé psychologické práci (diagnostika, intervence, konzultace s rodiči, rozhovor se žákem, výzkumné aktivity) Praxe je koncipována na 40 hodin pobytu ve školském poradenském zařízení, což obnáší 5 pracovních dnů. Dílčí cíle pro studenta: - seznámit se s logistickým, technickým a personálním zabezpečením organizace - poznat v rámci provozu daného pracoviště zaměření jeho odborníků a jejich možnosti intervence u klientů, - poznat, jak probíhá práce s klienty - student je přítomen u psychologických vyšetření pokud možno od jejich počátku, tj. od úvodního rozhovoru až po rozhovor s dítětem a rodiči o výsledku vyšetření - získat přehled o dokumentaci v ŠPZ - student prostuduje materiály těch dětských klientů, které uvidí při vyšetření a přečte si zprávy z těchto vyšetření - po zácviku mentorem (školitelem) bude pracovat s typickým klientem této služby student bude mít možnost vést např. rozhovor s dítětem, event. aplikovat některou z metod pod dohledem psychologa ŠPZ - poznat pohled pracovníků organizace na aktuální situaci v ped. psych. poradenství - získat od svého mentora (školitele) v ŠPZ nějaké "poselství" jako motiv pro příp. vlastní profesionální práci v této oblasti psychologického poradenství - zapojit se do výzkumného projektu podle potřeb organizace a dohody s garantem katedry a poznat oblasti, v nichž je potřeba dále výzkumně pracovat - na závěr zhodnotit průběh praxe a vzájemně si poskytnout zpětnou vazbu (kromě toho proběhne i písemná evaluace) Tento předmět je inovován o nové postupy v rámci Partnerské sítě Katedry psychologie. Inovace předmětu vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0153 "Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci".

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace, Nácvik pohybových a pracovních dovedností
  • Exkurze - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Poznat chod školního poradenského zařízení, mít možnost poznat práci poradenského psychologa ve školním poradenském zařízení
-Student má představu o fungování školského poradenského zařízení v praxi, ví, kdo jsou klienti takového zařízení, jak se do něj dostanou, co se jim nabízí, jaké jsou výstupy z návštěvy, komu se sdělují výsledky, komu se předávají písemné výstupy -Zná základní principy fungování a běžný provoz vybraného pracoviště ŠPZ -Zná obsah klíčových dokumentů, na kterých poskytování služby stojí. -Má přehled o dg.metodách používaných v ŠPZ, zdá principy jejich používání. -Umí kontaktovat klienta a vést s ním rozhovor. -Je schopen provést výzkumný kontakt s klientem od získání informovaného souhlasu, přes vlastní získávání dat pomocí vybraných metod, až po poskytnutí zpětné vazby. -Umí si vést poznámky a zápisky o průběhu práce s klientem i celé stáže -Dokáže reflektovat svůj osobní přístup i etický rozměr práce na daném pracovišti.
Předpoklady
zájem o danou problematiku, absolvování předmětu pedagogická psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Rozbor portfolia studenta

Před vstupem na pracoviště je student povinen se obeznámit se zákonnými normami, které souvisí s poradenskou činností v oblasti školství, a to zejména: - Školský zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); - Vyhláška 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a její pozdější novelu č. 147/2011 Sb. - Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a její pozdější novelu č. 116/2011 Sb. Po absolvování praxe student předá garantovi předmětu (supervizorovi praxe) : - Zprávu v rozsahu 3-5 normostran o vykonané praxi. Zpráva bude obsahovat písemné zpracování poznámek z průběhu praxe tj. popis případů a problémů, se kterými se setkal, nové poznatky a metody, které poznal, porovnání přístupů jednotlivých poradenských pracovníků (psychologa a speciálního pedagoga, jejich spolupráce), vlastní postřehy a reflexe, poselství od psychologa, který se mu nejvíce věnoval (mentora). - Potvrzení o absolvování praxe. Studenti, jejichž praxe jsou vedeny v systému EDIS, nahrají tento výstup v elektronické podobě do systému EDIS nejpozději do 14 dní po skončení praxe. Ostatní studenti výstup doručí dr. Smékalové osobně/emailem.
Doporučená literatura
  • Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (č.72/2005 Sb.).
  • Krejčová, L., Mertin, V. (eds.). (2010). Pedagogická intervence u žáků. Wolters Kluwer Česká republika.. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.
  • Mertin, V., Krejčová, L. (Eds.). (2012). Metody a postupy poznávání žáka. Pedagogická diagnostika.. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.
  • Pešová,I., Šamalík,M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada, 2006..
  • Zdeněk Matějček. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství.. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Letní