Předmět: Speciální psychoterapie

« Zpět
Název předmětu Speciální psychoterapie
Kód předmětu PCH/SPTN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lečbych Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Psychoterapie neurotických poruch, poruch způsobených stresem a poruch osobnosti " přehled neurotických poruch dle MKN-10; " terapeutická práce se strachem a úzkostí; " základní přístupy při léčbě neurotických poruch: objasnění příčin a podstaty onemocnění, užití sugesce a hypnózy, abreakce, empatie, náhledová psychoterapie, tréninkové techniky; " ambulantní a stacionární léčba, kombinace psychoterapie a farmakoterapie; 2. Psychoterapie psychóz " psychoterapie u schizofrenie a primární deprese; " přístup E. Syřišťové při terapii schizofrenie v dlouhodobém terapeutickém vztahu; " skupinová terapie u schizofrenie (I. Strossová, K. Kalina); " rehabilitace a resocializační techniky, terapie zaměstnáváním, arteterapie, muzikoterapie, možnosti využití pohybových technik; " výukové a nácvikové programy (Prelapse, IPT aj.); " farmakoterapie " skupinová psychoterapie neuróz, využití skupinové dynamiky. 3. Psychoterapie závislosti na alkoholu a drogách " Psychologie závislosti pacientů, stadia závislosti; " Systém přednášek pro alkoholiky. Drop-in, Sananim, komunity, stopethyl; " Skalův systém u Apolináře. Důsledný režim, zátěž, bodovací systém. Zvyšování frustrační tolerance a dosahování stavu přirozené euforie bez alkoholu; " Dobrovolná a nucená léčba. Kluby usilujících o střízlivost. Postupy u závislosti na drogách a patologického hráčství; 4. Psychoterapie u psychosomatických poruch " psychoterapeutické možnosti u hypertenze, bronchiálního asthmatu, vředové choroby a kožních afekcí s psychogenní složkou; " Poruchy příjmu potravy; " Možnosti hypnotického ovlivnění vegetativních funkcí. Autogenní trénink a tzv. cílený trénink orgánů; " Faktory v osobnosti a specifičnost konfliktových situací při psychosomatických poruchách, ovlivňování těchto faktorů. 5. Psychoterapie u organických poruch " Podpůrná role psychoterapie v interní medicíně, chirurgii, zubním lékařství; " Ovlivnění bolestí hypnózou a autogenním tréninkem, operace v hypnóze. Ablační hypnóza u recidivujících bolestí; " Psychické reakce na tělesné poškození nemocí. Podpůrná psychoterapie při rehabilitaci, mobilizace psychické aktivity a boje s nemocí, udržení kvality života (Dostálová.O., Křivohlavý. J); " Podpůrná psychoterapie u těžce nemocných a umírajících pacientů 6. Psychoterapie u manželských problémů " Příčiny manželského nesouladu, problematika žárlivosti, nevěry, společného soužití generací, odlišnosti povah a zájmů, rozporů představ a skutečnosti, vzájemného odcizení; " Konflikty a hádky, katathymní myšlení; " Psychoterapeutická práce v manželské poradně. Technika zpětné vazby, učení se partnerů naslouchat druhému; " Psychodramatické techniky s výměnou rolí. Otázky taktiky jednání s manželským partnerem. Nácvik tzv. konstruktivní hádky, skórování stylu a výsledků. Technika řešení problémů; " Plzákova racionálně edukativní koncepce léčby poruch manželského soužití. Emoční přístup Satirové 7. Speciální psychoterapeutické techniky " Projektivní arteterapie, témata a způsob práce s kresbami; " Muzikoterapie, volba skladeb ke stimulaci, k uklidnění, ke specifickým prožitkům. Využití tance a choreoterapie; " Psychodrama a psychogymnastika. Techniky rozehřátí ve skupině. " Způsob práce terapeuta s materiálem ve skupině: komentář, shrnování, podávání interpretací. Podpora, zpětná vazba, vedení k náhledu, modelování k nápodobě, úkoly, nácvik

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Aplikace psychoterapie u neuróz, psychóz, závislostí, psychosomatických a organických poruch a poruch osobnosti. Procvičování speciálních psychoterapeutických technik.
Student si osvojí znalosti a dovednosti potřebné k hodnocení vhodnosti daných postupů u konkrétních duševních poruc
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty, kteří absolvovali předmět Obecná psychoterapie a mají zájem prohloubit své znalosti a praktické dovednosti v aplikaci psychoterapeutických postupů na jednotlivé duševní poruchy.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Seminární práce

Studenti vytvářejí v rámci konání předmětu týmy, které mají za úkol zpracovat dílčí téma a komplexně jej prezentovat kolegům, požadavkem pro splnění předmětu je 80% docházka, aktivní přístup k tématu. Studenti jsou vedeni k diskusi a profesionálnímu způsobu uvažování o konkrétním problému. Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou, která se uděluje za prezentování zvoleného tématu a písemný test.
Doporučená literatura
 • ANDRLOVÁ, M. (2005). Současné směry v české psychoterapii. Praha : Triton.
 • Haškovcová H. (2000). Thanatologie - nauka o umírání a smrti. Praha - Galén.
 • Kratochvíl S. (2000). Manželská terapie. Praha, Portál.
 • KRATOCHVÍL, S. (1995). Skupinová psychoterapie v praxi. Praha : Galén.
 • Krch F. a kol. (2004). Poruchy příjmu potravy. Praha, Grada.
 • Mohapl, P. (1993). Úvod do psychologie nemoci a zdraví.. Olomouc: Vydavatelství UP.
 • Nešpor K., Csémy L.:. (1996). Léčba a prevence závislostí.. Praha, Psych. centrum.
 • Raboch J. a kol.:. (1999). Doporučené postupy psychiatrické péče. Praha, Galén.
 • Rieger Z.:. (1998). Loď skupiny. Hradec Králové. Konfrontace.
 • Šmolka P.:. (2003). Nevěra.. Praha, Grada.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr