Předmět: Supervizní seminář 2

« Zpět
Název předmětu Supervizní seminář 2
Kód předmětu PCH/SUPV2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lečbych Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Náplní je rozbor kazuistik a situací, se kterými se studenti setkávají ve své praxi nebo dobrovolnické činnosti. Využívá se obvykle metod Balintovské skupiny, analýzy případu, diskuse, brainstormingu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Grafické a výtvarné činnosti, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář je zaměřen prakticky. Studenti přinášejí do skupiny svoje otázky, které se objevily při výkonu studentských praxí nebo při sžívání se s rolí psychologa v běžném životě. Otázky se zpracovávají supervizně. výklad supervizní teorie vychází z provedeného typu supervize. Supervizní sezení končí hodnocením a diskusí. Studenti podepisují mlčenlivost a zpracovávají zápis ze supervizního sezení. Zápočet obdrží po odevzdání dohodnutého počtu zápisů ze supervize.
Cílem semináře je prohloubení schopnosti sebereflexe, získání alternativních pohledů na výkon profese psychologa, posílení kladných kompetencí nutných k profesionální formě pomoci.
Předpoklady
Seminář je určen pro studenty III. bloku studia psychologie, u kterých je předpoklad, že již absolvovali psychologickou praxi, nebo působili jako dobrovolníci v konkrétním zařízení. Volně navazuje na supervizní seminář 1.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Analýza výkonů studenta

Zápočet se uděluje za 80% účast na semináři, zpracování 2 kvalitních reflexí ze supervize.
Doporučená literatura
  • Baštecká, B., & Goldman, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Letní